Hotărârea nr. 325/2003

HOTARAREnr. 325 din 2003-12-11 HOTARIRE 325 din 11/12/2003 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, IN SUPRAFATA DE 30,00 M.P., SITUAT IN STR. CAPITAN VIJELIE NR.20, SECTOR 5, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI
HOTARIRE nr. 325 din 11/12/2003
HOTARIRE 325 din 11/12/2003

HOTARIRE    325 din 11/12/2003

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, IN SUPRAFATA DE 30,00 M.P., SITUAT IN STR. CAPITAN VIJELIE NR.20, SECTOR 5, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI

EMITENT : Primar General

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind concesionarea unui teren, in suprafata de 30,00 m.p, situat in

str. Capitan Vijelie nr. 20, sector 5, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, pentru extinderea locuintei

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art. 1(2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, art. 12(e);

In baza Hotararii Consiliului local sector 5 nr. 26/28.03.2003 de aprobare a Proiectului de Urbanism de Detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.”h” si art. 125(1) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba concesionarea, catre domnul CRISTIAN IORDANESCU, a terenului in suprafata de 30,00 m.p. – identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarare – teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Str. Capitan Vijelie nr. 20, sector 5, in vederea extinderii locuintei.

Art.2 - Durata concesionarii este de 49 de ani.

Art.3 - Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

Art.4 - Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia Contractul de concesiune, iar Directia Urmarire Creante si Facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 325