Hotărârea nr. 322/2003

HOTARAREnr. 322 din 2003-12-11 HOTARIRE 322 din 11/12/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REDUCEREA PIERDERILOR DE CALDURA PE MAGISTRALELE DE TERMOFICARE POZATE SUPRATERAN. MAGISTRALA II VEST"
HOT. 322 11/12/2003
HOTARIRE 322 din 11/12/2003

HOTARIRE    322 din 11/12/2003

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REDUCEREA PIERDERILOR DE CALDURA PE MAGISTRALELE DE TERMOFICARE POZATE SUPRATERAN. MAGISTRALA II VEST"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea unui teren in suprafata de 1.600 m.p., situat in

str. Mirea Maria Luiza intersectie cu str. Nitu Vasile, sector 4, in folosinta

gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor, pe durata existentei constructiei, in

vederea construirii unei biserici ortodoxe

 

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Rosu Daniel Nicusor;

In baza art. 12 alin. 1 si 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de dispozitiile art. 46 alin 2, art. 96 raportat la art. 38 alin. 2 lit. “f” si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea unui teren in suprafata de 1.600 m.p., situat in str. Mirea Maria Luiza intersectie cu str. Nitu Vasile, sector 4, in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor, pe durata existentei constructiei, in vederea construirii unei biserici ortodoxe, identificat conform documentatiei de urbanism aprobata de Consiliul local al sectorului 4 prin Hotararea nr. 73/2003.

Art.2 - Schimbarea destinatiei stabilita la art. 1 duce la revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.3 – Predarea-preluarea terenului care se transmite potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Arhiepiscopia Bucurestilor, in termen de 30  de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 332