Hotărârea nr. 321/2003

HOTARAREnr. 321 din 2003-12-11 HOTARIRE 321 din 11/12/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "BUENO PANDURI"S.A.
HOT. 321 11/12/2003
HOTARIRE 321 din 11/12/2003

HOTARIRE    321 din 11/12/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "BUENO PANDURI"S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “BUENO PANDURI” S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati-Cadastru, Directiei de Investitii si Achizitii Publice si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “BUENO PANDURI” S.A in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1991 modificate prin Hotararile Guvernului nr. 95/1997 si nr. 468/1998, precum si cu Criteriile nr. 2665/1C/311/1992 modificate si completate prin criteriile nr. 21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat,

In temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “BUENO PANDURI” S.A., proprietate exclusiva, in suprafata de 386,45 m.p., situat in str. Vigoniei nr. 10, sector 5.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 321