Hotărârea nr. 318/2003

HOTARAREnr. 318 din 2003-11-20 HOTARIRE 318 din 20/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A SPATIULUI SITUAT IN STR.NERVA TRAIAN NR.1, BLOC K6, TRONSON II, SECTOR 3, CU DESTINATIA "BIROU DE CONSILIERE PENTRU CETATENI"
HOT. 318 20/11/2003
HOTARIRE 318 din 20/11/2003

HOTARIRE    318 din 20/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A SPATIULUI SITUAT IN STR.NERVA TRAIAN NR.1, BLOC K6, TRONSON II, SECTOR 3, CU DESTINATIA "BIROU DE CONSILIERE PENTRU CETATENI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

a spatiului situat in Str.Nerva Traian nr.1, bloc K6, tronson II, sector 3

cu destinatia “Birou de consiliere pentru cetateni”

 

            Avand in vedere solicitarea Primariei Sectorului 3 nr. 3731/6/23.09.2003;

Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor generali;

In baza raportului de specialitate al Directiei Dezvoltare si Relatii Comunitare din cadrul Primariei Sectorului 3, anexei la protocolul de colaborare nr. 662/04.04.2002, contractului de inchiriere nr. 50/09.04.1997, actul aditional nr. 1/10.09.2003;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.“f” si “g”, ale art.95 alin.(2) lit.“f” si “g” si alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

                       

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1.- Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spatiului situat in Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, cu destinatia “Birou de consiliere pentru cetateni”.

                Art.2.- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa incheie contractul de comodat cu Comitetul National Roman pentru Drepturile Copilului, ce constituie prelungirea contractului de inchiriere cu titlu gratuit nr. 50/09.04.1997.

                Art.3.- Avand in vedere destinatia spatiului mentionat la art. 1, Consiliul Local al Sectorului 3 va asigura, in conditiile legii, fondurile necesare pentru amenajare si intretinere.

            Art.4.- Schimbarea destinatiei spatiului mentionat la art. 1 atrage dupa sine revocarea de drept a prevederilor prezentei hotarari.

            Art. 5. – Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 318