Hotărârea nr. 317/2003

HOTARAREnr. 317 din 2003-11-20 HOTARIRE 317 din 20/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR TERENURI SITUATE PE RAZA SECTORULUI 2 IN VEDEREA APLICARII DISPOZITIILOR LEGII NR.15/2003
HOT. 317 20/11/2003
HOTARIRE 317 din 20/11/2003

HOTARIRE    317 din 20/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR TERENURI SITUATE PE RAZA SECTORULUI 2 IN VEDEREA APLICARII DISPOZITIILOR LEGII NR.15/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Consiliului local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti a unor terenuri situate pe raza sectorului 2 in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/2003

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand adresa nr. 2894/14208/27.08.2003 a Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii si Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

Analizand raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Gestionare a Teritoriului din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 2;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art. 1, alin.(2) si art. 4 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata prin ordonanta de Urgenta nr. 101/2003 si de prevederile Hotararii Guvernului nr. 896/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

            In conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) lit.²², ale art. 95 alin.(2) lit.²² si alin.(4) si ale art. 125 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. - Se transmit din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 terenurile apartinand domeniului privat al municipalitatii, identificate conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, in vederea atribuirii in folosinta gratuita tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, domiciliati pe raza sectorului 2 al municipiului Bucuresti, pentru realizarea unor locuinte proprietate personala.

Schimbarea destinatiei terenurilor atrage incetarea de drept a prevederilor prezentei hotarari.

Art.2.  Primarul sectorului 2 si Consiliul Local al Sectorului 2, prin directiile de specialitate, vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 317

 

ANEXA NR. 1

 

Nr.

Crt.

ADRESA TEREN SOLICITAT

NR.

Suprafata

(mp)

OBSERVATII

1

Brana

33

119

SUPRAFATA

VA FI DETERMINATA CU EXACTITATE IN URMA UNEI EXPERTIZE TOPOGRAFICE

2

Brana

35

288

3

Calatorului

11

193

4

Calatorului

13

210

5

Calatorului

15

190

6

Calatorului

17

243

7

Carausilor

38

300

8

Codalbitei

45-59

655

9

Colentina

265-269

1510

10

Falticeni

75

891

11

Gataia

11A

388

12

Ilarie Chendi

29

300

13

Lacul Ianca

32

350

14

Siragului

20

365

15

Oituz

84

788

16

Petricani

fn

7200

17

Raul Colentina

29

133

18

Raul Colentina

31

90

19

Raul Colentina

33

176

20

Raul Colentina

29a