Hotărârea nr. 312/2003

HOTARAREnr. 312 din 2003-11-20 HOTARIRE 312 din 20/11/2003 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.252/2003, PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN SOS.GARII OBOR NR.10, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTOR 2
HOT. 312 20/11/2003
HOTARIRE 312 din 20/11/2003

HOTARIRE    312 din 20/11/2003

PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.252/2003, PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN SOS.GARII OBOR NR.10, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind revocarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.252/2003, privind atribuirea spatiului situat in Sos.Garii Obor nr.10,

sector 2, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local

                   Sector 2 cu destinatia birouri functionale pentru Primaria sector 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor  municipali ;

Avand in vedere litigiul aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si avand ca obiect spatiul situat in Sos.Garii Obor nr. 10, sector 2;

Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei Economice din cadrul Primariei sectorului 2 al municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Tinand cont de dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.“f” si “g” si art.95 alin.(2) lit.“f” din

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art. 1. – Se revoca Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 252/2003, privind transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti a spatiului situat in Sos. Garii Obor nr.10, sector 2, compus din 6 camere, in suprafata totala de 306,74 m.p.

            Art.2. – Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 312