Hotărârea nr. 310/2003

HOTARAREnr. 310 din 2003-11-20 HOTARIRE 310 din 20/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR.154, SECTOR 6
HOT. 310 20/11/2003
HOTARIRE 310 din 20/11/2003

HOTARIRE    310 din 20/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR.154, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

in administrarea Teatrului de Revista “Constantin Tanase”

a imobilului situat in Calea Plevnei nr. 154, sector 6

 

            Tinand cont de solicitarea Teatrului de Revista “ Constantin Tanase” prin adresa nr. 2374/25.06.2003;

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.“f” si “h” si ale art.125 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1.- Se aproba transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea Teatrului de Revista “Constantin Tanase” a imobilului situat in Calea Plevnei nr. 154, sector 6, compus din teren in suprafata de 642 m.p.  si constructie, in suprafata de 266,57 m.p, cu destinatia de spatiu pentru ateliere (tamplarie, tapiterie, pictura, croitorie, depozite, magazii de materiale, magazii de costume, etc).

            Art.2.- Schimbarea destinatiei spatiului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3.- Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 89/2003 se abroga.

            Art.4.- Administratia Fondului Imobiliar, Consiliul Local al sectorului 6 si Teatrul de Revista “Constantin Tanase” vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 310