Hotărârea nr. 31/2003

HOTARAREnr. 31 din 2003-02-06 HOTARIRE 31 din 06/02/2003 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI SI ATRIBUIREA NUMERELOR POSTALE DE IMOBILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 31 06/02/2003
HOTARIRE 31 din 06/02/2003

HOTARIRE     31 din 06/02/2003

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI SI ATRIBUIREA NUMERELOR POSTALE DE IMOBILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de

denumiri si atribuirea numerelor postale de imobile in municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.2 lit.”d” din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”u”, corelate cu prevederile art.96 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri si atribuirea numerelor postale de imobile in municipiul Bucuresti cuprins in anexa la prezenta hotarare.

 

            Art.2- La data adoptarii prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.245/2000.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Zamfir – Ciurezu Elena Veronica

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr. 31

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri si atribuirea

numerelor postale de imobile in municipiul Bucuresti

 

            Art.1- In municipiul Bucuresti atribuirea sau schimbarea de denumiri se face prin Hotarare a CGMB pentru parcuri, piete publice, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in subordinea sa, ori a Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

            Art.2(1)- Pot face propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri persoanele fizice sau juridice interesate, sub conditia unei motivari riguroase; propunerile persoanelor fizice sau juridice interesate se vor inainta Secretarului general al municipiului Bucuresti, urmand a fi analizate si supuse spre aprobare sau promovate, avizate si adoptate conform reglementarilor legale in vigoare.

                 (2)- Pot face, de asemenea, propuneri privind atribuirea sau schimbarea de denumiri membri CGMB sau comisiile acestuia, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor sau Consiliile locale ale sectoarelor; propunerile astfel facute se vor prezenta ca proiecte de hotarari ale CGMB si se vor depune la Secretarul general al municipiului Bucuresti.

            Art.3- Procedurile de initiere, prezentare, analiza, avizare si adoptare a proiectelor de hotarari privind atribuirea sau schimbarea de denumiri urmeaza regulile generale stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al CGMB, precum si prevederile O.G. nr.63/2002, privind atribuirea de denumiri.

            Art.4(1)- Proiectele de hotarari privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu documentatia aferenta (expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB, alte documente de referinta) se vor depune la Secretarul general al Prefecturii municipiului Bucuresti, in vederea analizarii si avizarii de catre Comisia de atribuire de denumiri a municipiului Bucuresti, constituita in conformitate cu prevederile OG nr.63/2002, prin Ordin al Prefectului.

                    (2)- Dupa analiza si avizarea in cadrul Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului Bucuresti, proiectele de hotarari impreuna cu documentatia aferenta  si avizul comisiei de atribuire de denumiri a municipiului Bucuresti se vor remite Secretarului General al municipiului Bucuresti, pentru a fi supuse procedurilor de adoptare, conform Regulamentului de organizare si functionare al CGMB.

            Art.5- Pentru analiza propunerilor pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, precum si pentru intocmirea proiectelor de hotarari privind aprobarea sau respingerea propunerilor respective, se vor avea in vedere urmatoarele criterii orientative:

1.      Denumirile unitatilor municipale sau obiectivelor aflate in administrarea acestora, vor contine elemente care sa descrie cat mai sintetic obiectul de activitate si, in cazuri temeinic motivate, se vor accepta, in completare, forme abreviate, denumiri simbolice sau denumiri evocand personalitati ale culturii si civilizatiei care s-au distins in viata publica a orasului;

2.      In ceea ce priveste arterele de circulatie:

a) Denumirile cu caracter artistic, istoric, geografic, militar, politic, etc. vor fi de preferinta legate de istoricul orasului Bucuresti sau al tarii;

b) Numele de persoane se vor putea atribui la cel putin 3 ani de la incetarea din viata a acestora;

c) Se va incerca pentru o mai buna orientare gruparea pe cat posibil pe zone a denumirilor ce cuprind aceeasi sfera de activitate;

d) Pastrarea denumirilor de artere care au intrat in traditia orasului;

e) Se va cauta sa se revina la denumirile de traditie care au fost inlocuite in perioada postbelica;

f) Se va cauta ca arterelor de circulatie ale caror denumiri au fost schimbate dupa anul 1990 sa nu li se modifice denumirile;

g) O artera de circulatie va trebui sa constituie de regula o entitate care va purta o singura denumire;

h) Atribuirea numelor de persoane se va face cu precadere dintre cele ale personalitatilor cu adevarat importante in cultura, economie, politica sau in viata orasului;

i) O denumire poate fi atribuita o singura data; se va urmari eliminarea situatiilor in care doua artere de circulatie de categorii diferite - strada si intrare - au aceleasi denumiri.

            Art.6(1)- Primarul General al Capitalei va desemna, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Bucuresti, compartimentul responsabil ce va tine evidenta tuturor denumirilor de artere de circulatie precum si istoricul acestora.

                 (2)- La cererea persoanelor fizice sau juridice interesate compartimentul desemnat potrivit alineatului precedent, va elibera documentele specifice / certificate care vor prezenta succesiunea denumirilor si informatiile privind evolutia adreselor postale.

                   (3)- Modul de prezentare si motivarea solicitarilor de certificate, precum si forma acestora se vor stabili prin Dispozitia Primarului general al Capitalei.

            Art.7(1)- Denumirea arterei de circulatie va fi inscrisa pe indicatoare stradale al caror model va fi stabilit de Primaria Municipiului Bucuresti in concordanta cu normele internationale (fond alb si text negru sau albastru).

                    (2)- Indicatoarele stradale vor cuprinde precizari ale denumirilor arterelor de circulatie:

                        Pentru numele de personalitati, vor fi completate cu profesia care a stat la baza stabilirii acestei denumiri si cu data nasterii si data decesului;

                        Exemplu: Strada Dinu Lipatti

                                       (Compozitor n.1917 - d.1950))

            Art.8(1)- Indicatoarele pentru denumirea arterelor de circulatie se vor fixa cel putin in zona intersectiilor in loc vizibil sau se vor inlocui, in situatia deteriorarii, prin grija Primariilor de sector.

                  (2)- Existenta indicatoarelor stradale pentru fiecare artera de circulatie in parte, se va verfica periodic, cel putin la termen de un an de catre unitatile ce le administreaza.

            Art.9- Controlul continutului si formei indicatoarelor stradale ce se amplaseaza sau se inlocuiesc se va realiza de catre compartimentul de specialitate al Primariei Municipiului Bucuresti desemnat de Primarul general potrivit Regulamentului de organizare si functionare al acestuia.

            Art.10- Consiliile locale ale sectoarelor vor prevedea in bugetele proprii sursele necesare pentru activitatea de fixare, verificare, intretinere si inlocuire a indicatoarelor care denumesc arterele de circulatie administrate.

            Art.11- Orice imobil se va identifica printr-un numar postal care va fi fixat vizibil, prin grija proprietarului, in termen de 30 de zile de la preluarea acestuia de la Primaria Municipiului Bucuresti.

            Art.12(1)- Numarul postal se stabileste de catre compartimentul responsabil din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti pe baza de titlu de proprietate al imobilului, la cererea proprietarului.

                        (2)- In situatii deosebite, imobilele se pot renumerota, urmand ca noile adrese sa fie comunicate proprietarilor, institutiilor si persoanelor fizice interesate (administratii financare, Politie, etc.) prin grija compartimentului responsabil din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

                        (3)- Continutul si forma actelor si documentatiilor necesare operatiunilor de atribuire si atestare a numerelor postale, precum si procedurile de prezentare (punere) analiza si rezolvare a solicitarilor in cauza, se vor stabili prin Dispozitie a Primarului general al Capitalei.

            Art.13- Numerotarea se efectueaza astfel:

a)      Pentru arterele de circulatie radiale, numerotarea incepe de la centru spre periferie;

b)      Pentru arterele de circulatie secundare numerotarea incepe in cens invers acelor de ceasornic;

c)      Pentru piete numerotarea se face continuu in sens invers acelor de ceasornic.

            Art.14- Imobilele situate pe partea dreapta a arterei de circulatie, radiale si secundare, primesc numere cu sot, iar cele situate pe partea stanga a arterei de circulatie numere fara sot.

            Art.15- Pentru imobilele din municipiul Bucuresti se fixeaza urmatoarea regula de numerotare:

a)      Cand o parcela are o latura la strada ce nu depaseste dublul laturei minime prevazute de Regulamentul local de urbanism se va atribui un singur numar postal;

b)      Daca lungimea laturei la strada este mai mare decat cea aratata la punctul a) imobilul va avea un numar compus din atatea numere de cate ori se poate diviza parcela respectiva;

c)      Pentru imobilele cu acces pe mai multe artere de circulataie se va atribui adresa postala pe o singura artera, rezervandu-se numere pe celelalate artere de cate ori se poate diviza parcela respectiva;

d)      In situatia divizarii ulterioare a unui imobil se poate adauga la numarul respectiv la litera majuscula in ordine alfabetica;

e)      In situatia in care prin reconstituirea dreptului de proprietate apar parcele care nu au acces la o artera de circulatie existenta, acestea se vor numerota pe vechile artere, care se vor reconstitui prin Hotararea CGMB.

            Art.16- Odata cu comunicarea numarului postal, Primaria Municipiului Bucuresti este obligata sa transmita solicitantului, contra cost, placuta indicatoare cu numarul postal atribuit.

            Art.17- Primaria Municipiului Bucuresti va tine evidenta adreselor postale pentru fiecare imobil in parte.

            Art.18- Denumirile arterelor de circulatie si adreselor postale ale imobilelor din Municipiul Bucuresti sint informatii de interes public, Primaria Municipiului Bucuresti fiind obligata sa organizeze si sa gestioneze un sistem informatizat de acces gratuit la aceste informatii.