Hotărârea nr. 307/2003

HOTARAREnr. 307 din 2003-11-20 HOTARIRE 307 din 20/11/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " ARTERA DE CIRCULATIE INTRE B-DUL DOAMNA GHICA SI B-DUL CHISINAU" - MUNICIPIUL BUCURESTI, FAZA - STUDIU DE FEZABILITATE
HOT. 307 20/11/2003
HOTARIRE 307 din 20/11/2003

HOTARIRE    307 din 20/11/2003

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " ARTERA DE CIRCULATIE INTRE B-DUL DOAMNA GHICA SI B-DUL CHISINAU" - MUNICIPIUL BUCURESTI, FAZA - STUDIU DE FEZABILITATE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Artera de circulatie intre Bdul Doamna Ghica si Bdul Chisinau”

municipiul Bucuresti, faza – studiu de fezabilitate

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Administratiei Strazilor, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Artera de circulatie intre Bdul Doamna Ghica si Bdul Chisinau” municipiul Bucuresti, faza de proiectare  – studiu de fezabilitate;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.16 alin.(5) din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, precum si ale art.38 alin.(1) lit.“k”,“l”,“m” combinat cu art.46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei “Artera de circulatie intre Bdul Doamna Ghica si Bdul Chisinau” municipiul Bucuresti, faza – studiu de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 307

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

cu principalele caracteristici si indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului de investitii “ARTERA DE CIRCULATIE

INTRE B-DUL DOAMNA GHICA SI B-DUL CHISINAU”

 

 

 

I.                   Denumirea lucrarii:

 

II.                Ordonator de credit:

III.             Entitatea achizitoare:

IV.              Proiectant:

V.                 Faza de proiectare:

VI.              Finantare:

VII.           Valoarea investitiei:

 

VIII.        Capacitati:

 

 

 

 

 

IX.              Termen de executie:

X.                 Finantarea investitiei:

 

 

-          Artera de circulatie intre B-dul D-na  Ghica si B-dul Chisinau

-          Primaria Municipiului Bucuresti

-          PMB – Administratia Strazilor

-          SC FRISAROM ENGINEERING SA Bucuresti

-          Studiu de fezabilitate

-          Alocatii bugetare

-          203.801.930 mii lei – preturi 2001

-          274.000.000 mii lei – preturi 2003

-          Lungimea arterei = 2 km

-          Spatiu verde = 7 m latime pe mijloc cu posibilitatea transformarii in traseu tramvai

-          Latimea arterei = 21 m – 2 benzi / sens

-          Trotuare = pe ambele parti ale carosabilului cu latime de 5 m si spatiu verde de 2 m

-          24 luni de la semnarea contractului de antrepriza

-          Se va face din fondurile bugetului local pe baza listelor de investitii aprobate potrivit legii