Hotărârea nr. 306/2003

HOTARAREnr. 306 din 2003-11-07 HOTARIRE 306 din 07/11/2003 PRIVND PROCEDURA EFECTUARII PLATII SUMELOR ALOCATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.284/2003
HOT. 306 07/11/2003
HOTARIRE 306 din 07/11/2003

HOTARIRE    306 din 07/11/2003

PRIVND PROCEDURA EFECTUARII PLATII SUMELOR ALOCATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.284/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind procedura efectuarii platii sumelor alocate prin

Hotararea C.G.M.B. nr. 284/2003

 

Avand in vedere raportul societatii “Deloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.” prin adresa nr. 3640/6/18.09.2003;

Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

In baza contractului de prestare a serviciului de lichidare RASUB nr. 538/01.11.2001;

In conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 64/1995 privind procedura falimentului;

In temeiul art. 38 (1) si (2) lit. “j” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba raportul de lichidare al RASUB intocmit de catre societatea “Deloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.”.

Art.2 – Se aproba efectuarea platii sumelor alocate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 284/2003 si anume:

 

Primaria Municipiului Bucuresti – C.G.M.B.

 

Lichidator (Consortiul format din S.C. DZ Securities S.A. si S.C. “Deloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.”)

40.725.000.000 ROL

 

4.275.000.000 ROL

(reprezentand comision partial din lichidare)

T O T A L

45.000.000.000 ROL

 

Art.3 – Plata sumelor alocate se va efectua in termen de maxim 3 zile de la data validarii prezentei hotarari.

Art.4 – Societatea “Deloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.” si directiile de specialitate din cadrul P.M.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 306