Hotărârea nr. 305/2003

HOTARAREnr. 305 din 2003-11-07 HOTARIRE 305 din 07/11/2003 PRIVIND REACTUALIZAREA TAXELOR PENTRU PARCAJELE DE UTILITATE PUBLICA CU PLATA
HOT. 305 07/11/2003
HOTARIRE 305 din 07/11/2003

HOTARIRE    305 din 07/11/2003

PRIVIND REACTUALIZAREA TAXELOR PENTRU PARCAJELE DE UTILITATE PUBLICA CU PLATA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind reactualizarea taxelor pentru parcajele de utilitate publica cu plata

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand solicitarea S.C. Dalli Exim S.R.L. de reactualizare a taxelor pentru locurile de parcare de utilitate publica cu plata, precum si raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 28 lit. “f” din Normele privind organizarea, exploatarea si utilizarea spatiilor de parcare de pe teritoriul municipiului Bucuresti, aprobate prin Hotararea C.L.M.B. nr. 32/1994;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “d” si al art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Incepand cu data prezentei, taxa pentru locurile de parcare din parcajele de utilitate publica cu plata cu timp limitat de stationare este de 9.000 lei/ora pentru un loc de parcare, iar pentru cele cu timp nelimitat de stationare este de 4.500 lei/ora pentru un loc de parcare.

Art. 2 – Obligatia colectarii si incasarii sumelor rezultate din aplicarea prezentei hotarari revine S.C. Dalli Exim S.R.L.

Art. 3 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 4 – Directia Administratie Publica, Directia Generala Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Financiar Contabilitate, Creante si Facturi si S.C. Dalli Exim S.R.L., vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 305