Hotărârea nr. 303/2003

HOTARAREnr. 303 din 2003-11-07 HOTARIRE 303 din 07/11/2003 PRIVIND APROBAREA "REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE"
HOT. 303 07/11/2003
HOTARIRE 303 din 07/11/2003

 HOTARIRE 303 din 07/11/2003

 PRIVIND APROBAREA “REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE”

 EMITENT: C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea “ Regulamentului pentru organizarea si functionarea

cimitirelor si crematoriilor umane”

 

Avand in vedere Expunerea  de motive a consilierilor municipali;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala si prevederile art.12 si art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38 lit.“f”, lit.“g”, “h”, “i” din Legea nr.215/2001,  privind administratia publica locala,

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

                Art. 1 - Se aproba Regulamentul pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

         

Art. 2 Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 100/2003, precum si alte prevederi contrare se abroga.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 303


Anexa la HCGMB nr. 303/07.11.2003

 

 

 

REGULAMENTUL

pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane aflate

 sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 

            Art. 1 – Pe raza municipiului Bucuresti, inmormantarile si incinerarile umane se fac in cimitirele si crematoriile municipalitatii, numai pe baza prezentului Regulament.

            Compartimentul de resort al C.G.M.B. va lua masuri in vederea dezvoltarii in perspectiva a cimitirelor si crematoriilor apartinand de C.G.M.B. pentru a se asigura in permanenta cel putin 12.000 locuri libere de inhumare, inclusiv pentru calamitati.

            Art. 2 – Infiintarea, organizarea si administrarea cimitirelor si crematoriilor umane ale municipalitatii se fac prin Hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art . 3 – Cimitirele si crematoriile umane existente sunt supuse, din punct de vedere urbanistic, sanitar si edilitar, prevederilor legale.

            Art. 4 – Cimitirele municipalitatii, existente in prezent, se impart in patru categorii, astfel:

            Categoria a-I-a:

-         Cimitirul Bellu:

 

Categoria a-II-a:

- Cimitirul Ghencea;

            - Cimitirul Sf. Vineri;

            - Cimitirul Reinvierea;

            - Cimitirul Tudor Valdimirescu:

- Cimitirul Izvorul Nou;

- Cimitirul Iancu Nou;

- Cimitirul Progresu

 

            Categoria a-III-a:

- Cimitirul Bucurestii Noi;

            - Cimitirul Damaroaia;

- Cimitirul Metalurgiei;

 

Categoria a-IV-a:

- Cimitirul Domnesti(Ghencea II);

            - Cimitirul Berceni II;

            - Cimitirul Pantelimon II;

            - Cimitirul Straulesti II.

            - Cimitirul Vest;

            Art. 5 – Pana la constituirea unui cimitir cu regim de gratuitati, cimitirul Straulesti II asigura spatii speciale in acest sens.

            Incadrarea in aceasta categorie, se va face numai dupa verificarea situatiei sociale, a persoanelor decedate, de catre comisia de asistenta sociala a fiecarei primarii de sector, in maximum 2 zile de la solicitarea sau constatare.

            Vor beneficia de locuri de inhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr. 44/1994 – veteranii de razboi.

            Beneficiarii tuturor legilor conform carora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv, legea nr. 42/1990, legea nr. 118/1990, legea nr. 189/2000, etc ; li se vor concesiona aceste locuri, in momentul cand prin infiintarea cimitirelor noi se vor putea asigura ca numar de locuri, atat inmormantarile curente, cat si cele 12.000 de locuri libere de inhumare pentru calamitati, conf.art. 1 din prezentul Regulament. Pana in momentul infiintarii acestor cimitire, aceste persoane vor fi luate doar in evidenta ACCU. In cazul decesului acestor persoane sau a rudelor de gradul I sau II, li se vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza certificatului de deces precum si a documentelor doveditoare ca sunt beneficiari ai uneia din legile de mai sus.

            Art. 6 - Modificarea categoriilor cimitirelor prevazute la art. 4 si stabilirea categoriei cimitirelor nou infiintate se fac de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art. 7 - Terenul apartinand fiecarui cimitir va fi topografiat, i se vor intocmi acte cadastrale si va fi integrat intr-un sistem informational geografic complex bazat pe actuala divizare in figuri si randuri”;

            Art. 8 - Locurile de inmormantare vor avea dimensiunile de 2,50x1,20m, cu intervale intre acestea de 0,30 m, necesare pentru circulatie si ingrijirea locului.

Locurile de reinhumarea osemintelor vor avea dimensiunile de 0,50x0,50m.

            Art. 9 - In toate cimitirele se va intocmi o evidenta scriptica si grafica, ce va fi tinuta la zi atat de unitate, cat si de Administratia Cimitirelor. Figurile, randurile si  locurile de inmormantare vor avea un identificator alfanumeric unic pentru a fi cat mai facil de regasit, consultat si actualizat.

            Art. 10 – La crearea de noi cimitire se vor lua masuri de asigurare a unei zone de protectie sanitara, se va intocmi un plan de sistematizare in care vor fi indicate  parcele (figurile, randurile, locurile de inmormantare numerotate prin cifre si litere) precum si caile de acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau camerei mortuare, clopotnitei, etc. Se vor intocmi acte cadastrale si va fi integrat intr-un sistem informational geografic complex bazat pe actuala divizare in figuri si randuri”;

 

 

CAPITOLUL II

Concesionarea locurilor de inmormantare

 

            Art. 11 - Locurile de inmormantare din cimitirele Municipiului Bucuresti pot fi concesionate pe baza de taxe in conditiile prezentului regulament.

            Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului numai dreptul de folosinta.

            Art. 12 – Unei persoane i se va putea concesiona pe termen nelimitat, numai un singur loc de inmormantare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

            Locurile concesionate pe termen nelimitat si cele de 25 de ani se pot transmite numai prin mostenire sau prin donatie. In aceste locuri vor putea fi inmormantati titularii concesiunii, sotii sau sotiile acestora, precum si ascendentii si descendentii lor. Pot fi inmormantate orice alte persoane, cu consimtamantul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea in posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei 1.

            Concesionarea catre un titular de concesiune, al unui alt loc de inhumare pe termen nelimitat este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folosinta asupra acestui loc, cu exceptia situatiilor prevazute in alineatul 1 de mai sus.

            Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani unui concesionar care, desi detine un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate inhuma in acel loc, se va face cu conditia ca, la expirarea termenului de 7 ani, sa-si dezhumeze decedatul din locul nou concesionat si sa-l inhumeze la locul pa care-l detine.

            Art. 13 - Locurile de inmormantare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va asigura constituirea si mentinerea unei rezerve de 12.000 locuri de inhumare pentru calamnitati si cazuri de forta majora.

            Art. 14 - Locurile de inmormantare concesionate pentru 25 de ani, precum si locurile de inhumare pe 7 ani se pot transforma la cerere, in locuri de veci, cu plata taxelor corespunzatoare.

            Art. 15 - In locurile concesionate pentru 25 de ani si netransformate in locuri de veci, inmormantarile care nu asigura minim 7 ani pana la expirarea termenului de concesionare (25 ani) se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru inhumare pe 7 ani stabilita prin prezentul Regulament.

            Locurile aflate in aceasta situatie vor putea fi concesionate pe veci la cererea titularului concesiunii sau a mostenitorilor.

            Art. 16 - Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solutioneaza de compartimentul de resort al A.C.C.U.

            Transformarile locurilor de inhumare pe 7 ani si a celor concesionate pe 25 de ani se vor face de catre A.C.C.U. cu respectarea stricta a prevederilor art. 7 din prezentul regulament si a prevederilor cu privire la concesionari in cimitirele nou create.

            Art. 17 - Locurile de inhumare pe 7 ani se vor atribui de catre Administratia cimitirelor numai la decesul unei persoane.

            Art. 18 - Dobandirea locurilor de veci prin succesiune este scutita de plata taxelor de concesionare.

            Ceilalti dobanditori vor achita taxele corespunzatoare unei noi concesionari.

            Art. 19.

- (1) Concesionarea si dreptul de folosinta inceteaza

a)      la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);

b)      cand locul concesionat este lasat in parasire. Se considera parasire, mentinerea in stare de neingrijire a constructiilor funerare, imprejmuirilor si mormintelor unde nu exista nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) si daca timp de 6 luni de la nuntul din presa, concesionarul nu se prezinta la A.C.C.U. pentru clarificarea situatiei juridice a concesiunii;

c)      prin renuntarea concesionarului, in scris, in favoarea A.C.C.U., fara a avea pretentia la despagubiri;

d)      in cazul neachitarii tarifului de intretinere in timp de 3 ani consecutivi si daca, timp de 30 de zile de la somatia scisa sau anuntul din presa, concesionarul nu se prezinta la A.C.C.U. pentru achitarea tarifelor de intretinere;

e)      in conditiile art. 12 alin. 3, atunci cand concesiunea este nula de drept;

f)        locurile de veci care nu au fost preschimbate conform deciziei nr. 1336/15.03.1950 si care au intrat in patrimoniul ACCU fara nici o alta formalitate.

Se excepteaza de la prevederile prezentului articol monumentele funerare din patrimoniul national si monumentele declarate de catre C.G.M.B. de interes istoric si artistic.

 

(2) In cazul in care, se pierde dreptul de folosinta al concesiunii, locul de inmormantare va fi refolosit.

            Constructiile executate de catre concesionar sunt proprietatea acestuia, urmand ca la incetarea dreptului de folosinta, acesta sa elibereze terenul.

 

(3) In lipsa titularului sau a eventualilor mostenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece in proprietatea ACCU, cf. art.680 Cod civil;

 

(4) Partile indivize de concesiune care nu raspund anuntului in presa in conditiile stabilite, respectiv 6 luni in cazul parasirii si 30 de zile in cazul neachitarii tarifului de intretinere, expira si pot fi reconcesionate partilor indivize interesate care solicita acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionari.

            Art. 20 - In limita disponibilitatilor, la propunerea unor institutii publice, directorul institutiei poate aproba concesionarea sau inhumarea pe 7 ani pentru personalitati marcante ale Romaniei.

           

 

CAPITOLUL III

Inmormantarile si reinmormantarile

 

            Art. 21 - Inmormantarile se fac numai pe baza de adeverinta de inhumare eliberata de Oficiul Starii Civile, care a inregistrat decesul.

            In cazul in care se dispun cercatari de catre organele indreptatite, cu privire la cauzele decesului, inmormantarea se va face numai pe baza dispozitiilor date de organele respective.

            Inmormantarea decedatilor adusi din alte localitati se face pe baza autorizatiei sanitare de transport, vizata de organul sanitar competent si adeverinta de inhumare.

            Art. 22 - Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedatilor la capela.

            Depunerea decedatilor la capela se poate face pentru cel mult 72 de ore, numai cu autorizatia organului sanitar competent, eliberata pe baza certificatului de imbalsamare si cu plata tarifelor legale.

            Nu pot fi depusi la capela cei doi decedati din cauza unei boli contagioase.

            Art. 23 - Inmormantarile pentru locurile de 7 ani se vor face in gropi cu pod, iar pentru cele de 25 de ani sau pe veci, in gropi cu pod, gropi zidite( cripte) sau in cavouri.

            Gropile simple se executa la cel putin 2 m adancime, iar cele cu pod se vor face la minim 2,50 m.

            Gropile zidite si cavourile se executa, potrivit dispozitiilor prezentului Regulament, pe baza autorizatiei de constructie si sub controlul intendentului cimitirului.

            Inhumarile pentru gratuitati (cim. Straulesti II) se vor face in gropi simple.

            Art. 24 - Atribuirea locurilor de inmormantare pe 7 ani se face in ordinea stabilita prin planul fiecarui cimitir, conform numerotarii.

            Art. 25 - Mormintele nu pot fi deschise decat dupa 7 ani de la data inhumarii.

            Deschiderea mormintelor inainte de implinirea termenului de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an, se va putea face numai cu autorizatia organului sanitar competent si numai in perioada 1.11 – 31.03, dar nu mai tarziu de al doilea an.

Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data cand a avut loc inmormantarea, potrivit legii, pe baza autorizatiei data de procuror sau de instanta judecatoreasca si cu incunostiintarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.

            Art. 26 - Deschiderea mormintelor si reinmormantarile se vor face in mod obligatoriu in prezenta cu acordul titularului sub supravegherea intendentului cimitirului, iar operatiunile se consemneaza in registrul de inhumari in care semneaza ambele parti.

            Osemintele vor fi reinhumate la picioarele decedatului.

            Mutarea in afara cimitirului a osemintelor se va face pe baza de autorizatie de deshumare si aviz de transport.

            In cazul cand, in termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul familiei nu se prezinta pentru deschiderea mormantului, desi s-a anuntat prin intermediul presei, operatiunea se desfasoara numai in prezenta intendentului cimitirului, care consemneaza, in resgistrul de inhumari, lipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinmormantare a osemintelor la picioarele noului inmormantat.

            La expirarea celor 7 ani, neindentificatii, vor fi deshumati numai in prezenta administratorului si vor fi reinhumate osemintele la picioarele noului decedat asigurandu-se in mod gratuit slujbele religioase.

            Art. 27 - In cazul in care la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosinta, locul de inmormantare va fi refolosit, iar osemintele rezultate vor fi depuse intr-un saculet la picioarele noului inmormantat sau in alt loc desemnat acestui scop.

            Costul acestor operatiuni va fi suportat de noul concesionar.

            Art. 28 - “Cimitirul Eroilor Martiri ai Revolutiei din decembrie 1989” este administrat de Administratia cimitirelor.

            Cheltuielile necesare intretinerii vor fi suportate din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art. 29 - Cheltuielile necesare intretinerii cimitirelor ostasilor de alte nationalitati, cazuti pe teritoriul Romaniei, pot fi suportate de statele respective, prin reprezentantele lor diplomatice sau in conditii de reciprocitate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pe baza documentatiilor intocmite de compartimentul de specialitate.

           

 

CAPITOLUL IV

Crematoriile

 

            Art. 30 - Crematoriile umane executa la cerere operatiuni premergatoare incinerarii, incinerarea propriu-zisa, operatiuni de depozitare si conservare a urnelor cu cenusa, precum si alte operatiuni legate de incinerare.

            Art. 31 - Activitatile premergatoare incinerarii se pot efectua numai pe baza adeverintei de inhumare si aviz sanitar.

            Art. 32 - Incinerarea decedatilor adusi din alte localitati se face numai pe baza autorizatiei sanitare de transport si a adeverintei de inhumare.

                Art. 33 - Incinararile decedatilor se fac in ordinea aducerii lor la crematoriu, cu execeptia cazurilor de boli contagioase care au prioritate.

            Art. 34 - Pot asista la operatiunile de incinerare propriu-zise in sala de incinerare cel mult trei persoane majore.

            Art. 35 - Cenusa provenita din incinerare se depune in urnele asigurate de crematoriu.

            Urnele respective se individualizeaza cu etichete cuprinzand datele de indentificare a decedatului.

            Art. 36 - Urnele se pastreaza la crematoriul uman timp de 45 de zile, perioada in care familia decedatului va trebui sa hotarasca asupra depunerii lor la:

-         domiciliul familiei

-         in cavouri, gropi, nise;

-         columbarele de urne ale crematoriului

Dupa trecerea termenului de 45 de zile, in cazul in care cei interesati nu au luat nici o masura in legatura cu depunerea si pastrarea urnelor, acestea vor fi depuse in spatii special amenajate apartinand A.C.C.U.

Art. 37 - Depunerea si conservarea urnelor in columbarele crematoriului uman se face in nisa.

Concesionarile pe termen nelimitat a niselor se vor atribui de catre ACCU numai in caz de deces, pe baza taxelor aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 38 - Dreptul  de folosinta al nisei il are concesionarul si membrii familiei sale si se transmite prin mostenire si donatie.

Prin familie in intelesul prezentului Regulament, se intelege: sotul sau sotia titularului concesiunii, parintii acestora