Hotărârea nr. 302/2003

HOTARAREnr. 302 din 2003-11-07 HOTARIRE 302 din 07/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE - DISPENSARE MEDICALE - DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
HOT. 302 07/11/2003
HOTARIRE 302 din 07/11/2003

HOTARIRE    302 din 07/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE - DISPENSARE MEDICALE - DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL  AL SECTORULUI 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie – dispensare medicale – din

administrarea Consiliul General al Municipiului Bucuresti in administrarea

Consiliului local al sectorului 1

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de Nota de fundamentare intocmita de Directorul Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor sanitare;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare de interes judetean si local;

In temeiul art. 38 lit. “g” si art. 46 alin. 2 si 3 coroborate cu art. 95 alin. 2 lit. “f” si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliul General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al sectorului 1 a celor 9 spatii cu alta destinatie – dispensare medicale – prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Predarea – primirea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 si care sunt prezentate in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta, se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul local al sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 302

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Anexa nr. 1

La Hotararea nr. 302/07.11.2003

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

Lista spatiilor cu alta destinatie – dispensare medicale – care trec din

administrarea Consiliul General al Municipiului Bucuresti in

administrarea Consiliului local al sectorului 1

 

1.        Laboratorul de Sanatate Mintala – Str. Dionisie Lupu nr. 54;

2.        Dispensarul O.F.M. – Calea Victoriei nr. 147;

3.        Dispensarul  Medical Duca – Bd. Gheorghe Duca nr. 10-22;

4.        Dispensarul de Stomatologie Pajura – Str. Pajura nr. 13;

5.        Dispensarul Medical Diham – Bd. Schitu Magureanu nr. 27-33;

6.        Dispensarul Medical Bucuresti – Targoviste – Str. Bucuresti – Targoviste nr. 9;

7.        Dispensarul Medical Bucuresti – Targoviste – Str. Bucuresti – Targoviste nr. 4-6;

8.        Dispensarul Bucurestii Noi – Bd. Bucurestii Noi nr. 4-6;

9.        Dispensarul din Calea Plevnei nr. 44 folosit de Spitalul Universitar de Stomatologie “Prof. Dr. Dan Teodorescu”.