Hotărârea nr. 297/2003

HOTARAREnr. 297 din 2003-10-30 HOTARIRE 297 din 30/10/2003 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 268/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
HOT. 297 30/10/2003
HOTARIRE 297 din 30/10/2003

HOTARIRE    297 din 30/10/2003

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 268/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 268/2003 privind aprobarea

organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de

organizare si functionare ale Administratiei pentru Supravegherea Animalelor

 

            Avand in vedere solicitarea Administratiei pentru Supravegherea Animalelor prin adresa nr. 3820/6/29.09.2003;

Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Luand in  considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1 – Se aproba organigrama, numarul de posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei pentru Supravegherea Animalelor, serviciu public care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, cu un numar total de 50 de posturi si excluderea functiei de director adjunct.

                Anexele 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, se vor modifica conform alineatului precedent.

                Art. 2 – La incadrarea personalului se va avea in vedere ca functiile cu pregatire superioara medicala (medici veterinari) sa nu fie ocupate de persoane care sunt actionari in cadrul cabinetelor veterinare private.

                Administratia pentru Supravegherea Animalelor va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 297