Hotărârea nr. 296/2003

HOTARAREnr. 296 din 2003-10-30 HOTARIRE 296 din 30/10/2003 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 296 30/10/2003
HOTARIRE 296 din 30/10/2003

HOTARIRE    296 din 30/10/2003

PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numarului de posturi al

Primariei Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

                Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 498/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare;

                In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 191/2002, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobate prin Legea nr. 220/2003, ale Hotararii C.G.M.B. nr. 204/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii C.G.M.B. nr. 206/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “e”, art. 46 alin. (1), precum si ale art. 68 alin. (1) lit. “t” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1Numarul de posturi al Primariei Municipiului Bucuresti se suplimenteaza cu 22 posturi, in regim contractual, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

                Art. 2 - Hotararea C.G.M.B. nr. 204/2003 si Hotararea C.G.M.B. nr. 206/2003 se modifica si se completeaza corespunzator.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 296

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA

HOTARAREA C.G.M.B.

NR. 296/30.10.2003

 

 

                Numarul de posturi ale urmatoarelor compartimente se suplimenteaza astfel:

 

-         Directia financiar, contabilitate, urmarire creante – 2 posturi de casier treapta profesionala 1 si 10 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA;

 

-          Directia juridic, contencios si legislatie – 6 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA;

 

-          Directia patrimoniu, evidenta proprietati, cadastru – 4 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA.