Hotărârea nr. 295/2003

HOTARAREnr. 295 din 2003-10-30 HOTARIRE 295 din 30/10/2003 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII IN BAZA CLAUZEI 32.3 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, A DOUA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTA SI SADE COMPANIE GENERALE DE TRAVAUX DHIDRAULIQUE S.A. (ACVATOT) IN CALITATE DE EXECUTANT
HOT. 295 30/10/2003
HOTARIRE 295 din 30/10/2003

HOTARIRE    295 din 30/10/2003

PRIVIND APROBAREA INCHEIERII IN BAZA CLAUZEI 32.3 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, A DOUA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI INTRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTA SI SADE COMPANIE GENERALE DE TRAVAUX D'HIDRAULIQUE S.A. (ACVATOT) IN CALITATE DE EXECUTANT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii, (urmare aplicarii procedurilor pentru achizitia publica a contractelor de lucrari, prevazute de legislatia in vigoare) in baza clauzei 32.3 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucuresti, a doua contracte de achizitie publica de lucrari intre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. in calitate de autoritate contractanta si SADE Companie Generale de Travaux d’Hidraulique S.A. (ACVATOT) in calitate de executant

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale de Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza clauzei nr. 32.3 din Contractul de Concesiune incheiat intre Municipiul Bucuresti si S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.;

Tinand seama de prevederile art. 18 (3) din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “c” si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Articol unic – Se aproba incheierea de catre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. in calitate de autoritate contractanta si SADE Companie Generale de Travaux d’Hidraulique S.A. (ACVATOT) in calitate de executant a urmatoarelor contracte de achizitie publica, ca urmare a procedurilor de licitatie, desfasurate conform legii:

 

1.        Contract de achizitie publica de lucrari pentruExtinderi si inlocuiri ale retelelor de apa si canal, in municipiul Bucuresti – lot 2”, in valoare de 525.541,20 EURO (inclusiv T.V.A.), care va avea o durata de executie de 3 (trei) luni.

 

2.        Contract de achizitie publica de lucrari pentruExtinderi si inlocuiri ale retelelor de apa si canal, in municipiul Bucuresti – lot 4”, in valoare de 567.459,70 EURO (inclusiv T.V.A.), care va avea o durata de executie de 3 (trei) luni.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 295