Hotărârea nr. 293/2003

HOTARAREnr. 293 din 2003-10-30 HOTARIRE 293 din 30/10/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SUPRAFATA DE 167 M.P., SITUAT IN STR. DESPOT VODA NR. 55, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
HOT. 293 30/10/2003
HOTARIRE 293 din 30/10/2003

HOTARIRE    293 din 30/10/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN SUPRAFATA DE 167 M.P., SITUAT IN STR. DESPOT VODA NR. 55, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica a unui teren apartinand

domeniului privat al municipiului Bucuresti in suprafata de 167 m.p., situat in

str. Despot Voda nr. 55, sector 2, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta

 

                Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Investitii si Achizitii Publice si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al sectorului 2 nr. 3/30.01.2003, prin care se  aproba  Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta si servicii pe terenul situat in str. Despot Voda nr. 55, sector 2;

In baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr. 202/1999;

In conformitate cu prevederile art. 10 (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificat si completata prin Legea nr. 453/2001 si ale art. 1 (2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “f” si “h” si art. 125 (1) si art. 125 (2) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 de ani, a terenului situat in str. Despot Voda nr. 55, sector 2, in suprafata de 167 m.p., identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta.

Licitatia va fi organizata de Directia de Investitii si Achizitii Publice.

                Art. 2Redeventa minima anuala se va determina la data realizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

                Art. 3Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr. 202/1999.

                Art. 4Primarul General al municipiului Bucuresti prin Directia de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune, iar Directia urmarire creante si facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 293