Hotărârea nr. 291/2003

HOTARAREnr. 291 din 2003-10-30 HOTARIRE 291 din 30/10/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI ADIACENT SITUAT IN STR. NUCETULUI NR. 5A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 152,12 M.P. PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINTE
HOT. 291 30/10/2003
HOTARIRE 291 din 30/10/2003

HOTARIRE    291 din 30/10/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI ADIACENT SITUAT IN STR. NUCETULUI NR. 5A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 152,12 M.P. PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica a terenului adiacent situat in

str. Nucetului nr. 5A, sector 4, in suprafata de 152,12 m.p.

pentru realizarea unei locuinte

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Investitii si Achizitii Publice si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art. 1 (2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile art. 10 (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;

In baza Hotararii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 98/26.06.2003 de aprobare a Proiectului Urbanistic de Detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “f” si “h”, art. 46 (1), art. 125 (1) si art. 125 (2) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului adiacent proprietatii situate in str. Nucetului nr. 5A, sector 4, in suprafata de 152,12 m.p., teren ce apartine domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare, necesar realizarii unei locuinte.

                Art. 2Durata concesionarii este de 49 de ani.

                Art. 3Redeventa minima anuala se va determina la data realizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

                Art. 4Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr. 202/1999.

                Art. 5Directia de Investitii si Achizitii Publice va organiza licitatia publica si perfecta contractul de concesiune, urmarirea redeventei anuale fiind facuta de Directia financiar, contabilitate, urmarire creante.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 291