Hotărârea nr. 289/2003

HOTARAREnr. 289 din 2003-10-09 HOTARIRE 289 din 09/10/2003 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 289 09/10/2003
HOTARIRE 289 din 09/10/2003

HOTARIRE    289 din 09/10/2003

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2003

 

                Analizand Raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere prevederile HG nr. 1012/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea de lucrari de modernizare si retehnologizare a centralelor termice in administrarea consiliilor locale;

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998, Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002;

In temeiul art. 38 alin. (2) lit.”dsi art. 46 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003 se rectifica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 270.000.000 astfel:

                La venituri

                Capitolul: “Subventii primite de la bugetul de stat” (37.02).

                Subcapitolul: “Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare” (37.02.02).

                La cheltuieli

                Capitolul: “Servicii si dezvoltare publica si locuinte” (63.02).

                Subcapitolul: “Retele, centrale si puncte termice” (63.02.10).

                Titlul: “Cheltuieli de capital” (70).

                Articolul: “Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat” (73).

                Beneficiar: RADET.

                In lista de investitii RADET pe anul 2003 se introduce pozitiaFinalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate  in exploatarea RADET” cu suma de 270.000.000 mii lei.

                Art. 2 – Suma de 40.725.000 mii lei recuperata in urma vanzarii activelor RASUB Bucuresti se introduce la capitolulvenituri de la bugetul de statsi se introduce la capitolul de “cheltuieli” in pozitia “RATB pentru salvarea din situatia economica deficitara".

                Art. 3Ordonatorul principal de credite va introduce modificarile aprobate prin prezenta Hotarare in nivelul si structura bugetului C.G.M.B.

                Art. 4Prezenta Hotarare se comunica si Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 289