Hotărârea nr. 288/2003

HOTARAREnr. 288 din 2003-10-09 HOTARIRE 288 din 09/10/2003 PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 96, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 288 09/10/2003
HOTARIRE 288 din 09/10/2003

HOTARIRE    288 din 09/10/2003

PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 96, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea spatiului situat in B-dul Basarabia nr. 96, sector 2, din

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea

Consiliului Local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand adresa nr. DG 1264/06.10.2003 a Administratiei Fondului Imobiliar, autoritate aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind situatia juridica a spatiului situat in B-dul Basarabia nr. 96, sector 2;

Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei Economice si al Directiei de Urbanism si Gestionarea Teritoriului din cadrul Primariei sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de dispozitiile art. 12 din Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 38 alin. 2 lit.”fsi lit. “g” si art. 95 alin. 2 lit.”f” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, a spatiului situat in B-dul Basarabia nr. 96, sector 2, compus din parter si subsol, in suprafata totala de 206,37 m.p., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

                Art. 2Predarea-primirea spatiului se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre Administrarea Fondului Imobiliar si Consiliul Local al sectorului 2.

                Art. 3Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art. 1 atrage dupa sine revocarea prezentei hotarari.

                Art. 4Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al sectorului 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 288