Hotărârea nr. 287/2003

HOTARAREnr. 287 din 2003-10-09 HOTARIRE 287 din 09/10/2003 PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE MOBILIER URBAN "ACCES PRESS" PENTRU DIFUZAREA PRESEI IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 287 09/10/2003
HOTARIRE 287 din 09/10/2003

HOTARIRE    287 din 09/10/2003

PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE MOBILIER URBAN "ACCES PRESS" PENTRU DIFUZAREA PRESEI IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modelului de mobilier urban “ACCES PRESS” pentru difuzarea presei in municipiului Bucuresti

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali si raportul de specialitate al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 202 si 203/2003 si de Protocolul semnat intre Primaria Municipiului Bucuresti, autoritatile publice locale ale sectoarelor 1-6, Clubul Roman de Presa si Patronatele Difuzorilor de Presa si Carte, din data de 18.11.2002;

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;

In temeiul prevederilor art. 45 si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Se aproba modelul de mobilier urban pentru difuzarea presei “ACCES PRESS” prezentat de S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                Art. 2Modelul de mobilier urban aprobat a fi realizat in mai multe tipodimensiuni si amplasat corespunzator configuratiei celor 1200 amplasamente aprobate prin Hotararea nr. 202/2002.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 287