Hotărârea nr. 285/2003

HOTARAREnr. 285 din 2003-10-09 HOTARIRE 285 din 09/10/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/19.09.2003
HOT. 285 09/10/2003
HOTARIRE 285 din 09/10/2003

HOTARIRE    285 din 09/10/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/19.09.2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 254/19.09.2003

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Tinand cont de cererea Primariei sectorului 5 nr. 45.494 din 18.10.2003;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 21-33 din Legea locuintei nr. 114/1996;

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit. “s” si art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se modifica art. 1 si art. 2 ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 254/19.09.2003 care vor cuprinde urmatoarele prevederi:

“Art. 1 – Se aproba ca apartamentele disponibile existente in blocurile nr. 52, 55 si 56 din Ansamblul Oltenitei Nord, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si apartamentul nr. 57 din Blocul M23 din ansamblul Marasesti sa fie repartizate catre Consiliul Local sector 5.

Art. 2 – Apartamentele prevazute la art. 1 vor fi repartizate de catre Consiliul Local sector 5, tuturor categoriilor de persoane prevazute la art. 7, lit. “d” din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in vederea inchirierii acestora, potrivit procedurii prevazute de art. 21-33 din Legea locuintei nr. 114/1996.”

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 285