Hotărârea nr. 281/2003

HOTARAREnr. 281 din 2003-10-09 HOTARIRE 281 din 09/10/2003 PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT BANCAR DA CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
HOT. 281 09/10/2003
HOTARIRE 281 din 09/10/2003

HOTARIRE    281 din 09/10/2003

PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT BANCAR DA CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind contractarea unui credit bancar de catre

Regia Autonoma de Transport Bucuresti

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

                In conformitate cu solicitarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza prevederilor Legii nr. 284/25.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public de calatori. In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “d” si art. 46 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1 – Se imputerniceste Regia Autonoma de Transport Bucuresti sa contracteze un credit bancar in valoare de pana la 730 mld.lei, rambursabil in termen de 2 ani, cu garantarea veniturilor proprii ale regiei si a diferentei de tarif, aferente anilor 2004 si 2005, in conditiile legii.

                Art. 2Directia Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Buget, Directia Juridic, Contencios si Legislatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, in sensul de a include in buget suma prevazuta la art. 1.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 281