Hotărârea nr. 279/2003

HOTARAREnr. 279 din 2003-10-09 HOTARIRE 279 din 09/10/2003 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PROPRIETATEA DOMNILOR CONSTANTINESCU PAUL CONSTANTIN SI CONSTANTINESCU ADRIAN DANIEL, SITUAT IN STR. ARIONOAIA NR. 20, SECTOR 5 SI TERENUL SITUAT IN STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 279 09/10/2003
HOTARIRE 279 din 09/10/2003

HOTARIRE    279 din 09/10/2003

PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PROPRIETATEA DOMNILOR CONSTANTINESCU PAUL CONSTANTIN SI CONSTANTINESCU ADRIAN DANIEL, SITUAT IN STR. ARIONOAIA NR. 20, SECTOR 5 SI TERENUL SITUAT IN STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

H O T A R A R E

privind aprobarea schimbului de terenuri proprietatea domnilor

Constantinescu Paul Constantin si Constatinescu Adrian Daniel, situat in

Str.Arionoaia nr. 20, sector 5 si terenul situat in str.Dimitrie Marinescu nr. 1A,

apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati-Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, adresa nr. 91/17.06.2002 a Secretariatului Comisiei de Cercetare Prealabila in vederea Declararii de Utilitate Publica a Lucrarilor si adresa nr. 600/22.09.2002 a Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 lit.”fsi art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se aproba schimbul de terenuri in suprafata de 526,95 m.p. situat in str.Arionoaia nr. 20, sector 5, proprietatea domnilor Constantinescu Paul Constantin si Constatinescu Adrian Daniel, identificat potrivit planului topografic intocmit de P.M.B. – Directia de Cadastruanexa 1 la prezenta hotarare si terenul in suprafata de 1.159,23 m.p. situat in str.Dimitrie Marinescu nr. 1A, sector 2, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat potrivit expertizei topografice intocmite de autorizat O.N.C.G.C. – Dima Stan – anexa 2 la prezenta hotarare.

            Art.2 – Se insuseste raportul de expertiza valorica privind evaluarea terenului situat in str. Arionoaia nr. 20, sector 5 – anexa 3 la prezenta hotarare si raportul de expertiza valorica privind evaluarea terenului situat in str.Dimitrie Marinescu nr. 1A, sector 2 – anexa 4 la prezenta hotarare.

                        Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul P.M.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 279