Hotărârea nr. 275/2003

HOTARAREnr. 275 din 2003-10-02 HOTARIRE 275 din 02/10/2003 PRIVIND TRECEREA, CU PLATA, A UNOR BUNURI IMOBILE DIN PATRIMONIUL SOCIETATII DE CONSTRUCTII CCCF BUCURESTI S.A. IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
HOT. 275 02/10/2003
HOTARIRE 275 din 02/10/2003

HOTARIRE    275 din 02/10/2003

PRIVIND TRECEREA, CU PLATA, A UNOR BUNURI IMOBILE DIN PATRIMONIUL SOCIETATII DE CONSTRUCTII CCCF BUCURESTI S.A. IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea, cu plata, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii de

Constructii CCCF Bucuresti S.A. in domeniul public al municipiului Bucuresti si in

administrarea Consiliul Local al Sectorului 6

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza HG nr. 950/2003;

In conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38(2), lit.”f”, “g” coroborat cu art. 95 alin.(2) lit. “f”, “g” si “q”,  alin.(3), art. 96 si art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba trecerea, cu plata, a unor bunuri imobile din patrimoniul societatii de Constructii CCCF Bucuresti S.A. in domeniul public al municipiului Bucuresti.

                Bunurile imobile sunt identificate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

                Art.2 – Bunurile imobile precizate la art. 1 trec in administrarea Consiliului local sector 6 in vederea realizarii de constructii de locuinte pentru tineri.

                Art.3 – Toate cheltuielile legate de achizitia acestor imobile vor fi suportate de catre Consiliul Local al Sectorului 6.

                Art.4 – Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietati, Cadastru si Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 275

 

 

 

 

 

               

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

                                                                nr. 275/02.10.2003

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile din patrimoniul Societatii de Constructii CCCF Bucuresti -

S.A., care trec, cu plata, in domeniul public al municipiului Bucuresti si in

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

 

 

 

Adresa

imobilului

 

Persoana juridica de la

care se transmite

imobilulul

Persoana juridica la

care se transmite imobilulul

 

 

 

Caracteristicile tehnice al imobilului

Valori

contabile

(reactualizate)

Municipiul

Bucuresti

str. Dealul

Tugulea

nr. 27, sector

6

Societatea de

Constructii

CCCF Bucuresti

- SA

Consiliul

Local al

Sectorului 6

Constructii neterminate cu destinatie de locuinte (data inceperii lucrarilor – octombrie 1989, in baza autorizatiei de constructie eliberate de C.P.M. Bucuresti cu nr. 18D/25

septembrie 1989):

1. Bloc F7A, tronsonul 1 + tronsonul 2:

- regim de inaltime: S+P+7-8E

- nr. unitati locative = 66

- aria construita, Ac = 770m.p.

- aria desfasurata construita, Adc = 7.210,74 m.p

2. Bloc F7B, tronsonul 2 + tronsonul 3:

- regim de inaltime: S+P+7-8E

- nr. unitati locative = 66

- aria construita Ac = 749 m.p.

- aria desfasurata construita, Adc = 7.012,42 m.p

- stadiul fizic:

· tronsonul 2 – structura 100%

· tronsonul 3 – structura 92%

 

 

 

 

1.Tronson

F7A1+F7A2=

18.415.389.162 lei

 

2. Tronson

F7B2+F7B3=

16.823.310.737 lei