Hotărârea nr. 273/2003

HOTARAREnr. 273 din 2003-10-02 HOTARIRE 273 din 02/10/2003 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.217/2003 REFERITOARE LA TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR TERENURI SITUATE PE RAZA SECTORULUI 2
HOT. 273 02/10/2003
HOTARIRE 273 din 02/10/2003

HOTARIRE    273 din 02/10/2003

PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.217/2003 REFERITOARE LA TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR TERENURI SITUATE PE RAZA SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 217/2003 referitoare la transmiterea in

administrarea Consiliului local al sectorului 2 a unor terenuri situate pe raza

sectorului 2

 

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Juridic, Contencios si Legislatie;

Vazand avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si ale H.G. nr. 896/29.07.2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/2003;

                In temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Articol unic - Hotararea C.G.M.B. nr. 217/2003 referitoare la transmiterea in administrarea Consiliului local al sectorului 2 a unor terenuri situate pe raza sectorului 2 se revoca.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 273