Hotărârea nr. 272/2003

HOTARAREnr. 272 din 2003-09-25 HOTARIRE 272 din 25/09/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.55/06.03.2003
HOT. 272 25/09/2003
HOTARIRE 272 din 25/09/2003

HOTARIRE    272 din 25/09/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.55/06.03.2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 55/06.03.2003

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si de raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare aprobata prin Legea nr. 634/16.12.2002;

            In baza art. 16 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998;

            In temeiul art. 38 (2) lit.”m” si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Art.1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 55/06.03.2003 se modifica in sensul ca nivelul indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiului Bucuresti” este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Anexele nr. 1 si 2 ale hotararii sus-mentionate se anuleaza.

 

            Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr. 55/06.03.2003 isi pastreaza valabilitatea.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 272

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

Nr. 272/25.09.2003

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie

“Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiului Bucuresti,

alimentare cu apa si canalizare, etapa I”

 

 

 

preturi aprilie 2002

1 EURO = 28.714 lei

B.N.R. 01.04.2002

 

Valoarea totala a investitiei:       316.639.941 mii lei / 11.027.371 EURO

Din care C + M :                      280.957.940 mii lei /   9.784.702,24 EURO

 

Durata: 18 luni

 

Capacitati:        Conducta Dn 600 mm / 2000 ml

Conducta Dn 400 mm /   800 ml

Rezervor de apa 5000 mc

Statie de pompare 210 1/s

Colector Dn 120 cm / 2300 ml

 

Esalonarea investitiei: Anul I   -   210.093.294 mii lei / 7.351.580,9 EURO

                                    Anul II  -   105.546.647 mii lei / 3.675.790,45 EURO