Hotărârea nr. 271/2003

HOTARAREnr. 271 din 2003-09-25 HOTARIRE 271 din 25/09/2003 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 271 25/09/2003
HOTARIRE 271 din 25/09/2003

HOTARIRE    271 din 25/09/2003

PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numarului de posturi al

Primariei Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 80/201, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modiifcarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 191/2002, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobate prin Legea nr. 220/2003, ale Hotararii C.G.M.B. nr. 204/2003 si ale Hotararii C.G.M.B. nr. 206/2003;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit.”e”, art. 46 alin. (1), precum si ale art. 68 alin. (1) lit.”t” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Numarul de posturi al Primariei Municipiului Bucuresti se suplimenteaza cu 2 posturi, in regim contractual, astfel: Serviciul Asistenta tehnica a C.G.M.B. – 1 post inspector de specialitate gradul profesional 1A si 1 post de referent treapta profesionala 1A.

            Art.2 – Hotararea C.G.M.B. nr. 204/2003 si Hotararea nr. 206/2003 se modifica si se completeaza corespunzator.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 271