Hotărârea nr. 270/2003

HOTARAREnr. 270 din 2003-09-25 HOTARIRE 270 din 25/09/2003 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE ORASELE - CAPITALA BUCURESTI SI MONTEVIDEO
HOT. 270 25/09/2003
HOTARIRE 270 din 25/09/2003

HOTARIRE    270 din 25/09/2003

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE ORASELE - CAPITALA BUCURESTI SI MONTEVIDEO

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de infratire intre

orasele – capitala Bucuresti si Montevideo

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Municipiul Bucuresti si principalele orase si metropole ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale;

            Tinand seama de expunerea de motive a primarului general si de raportul de specialitate al Directiei de Integrare Europeana si Relatii Internationale;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art. 1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 120/08.08.1996 prin care se imputerniceste Primarul General sa negocieze acordul de cooperare cu reprezentanti ai administratiilor locale din tara si strainatate;

            In temeiul prevederilor art. 11 (1), art. 38 (2) lit.”y” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se aproba Protocolul de infratire intre orasele – capitala Bucuresti si Montevideo, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Primarul General al Municipiului Bucuresti este imputernicit sa semneze acest protocol si sa asigure indeplinirea prevederilor acestuia, prin programe sau proiecte de cooperare agreate de comun acord catre partile semnatare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 270

 

 

proiect/PMB-DIERI

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                PRIMARIA ORASULUI MONTEVIDEO

 

 

 

PROTOCOL DE INFRATIRE

INTRE ORASELE-CAPITALA BUCURESTI SI MONTEVIDEO

 

            Orasele-capitala Bucuresti si Montevideo, denumite in continuare “Parti”,

 

            Animate de dorinta de promovare si dezvoltare a relatiilor de cooperare dintre ele;

            Printr-o dorinta reciproca de a dezvolta si intari aceste relatii prin stabilirea unor forme concrete de cooperare in diferite domenii ale administratiei locale;

            Au convenit urmatoarele:

 

            Articolul 1: “Partile” au hotarat de comun acord declararea lor ca orase infratite si semneaza urmatorul Protocol de Infratire;

 

            Articolul 2: “Partile” vor contribui la stabilirea unei mai bune cooperari, prietenii si solidaritati intre cetatenii lor;

 

            Articolul 3: “Partile” vor promova dezvoltarea de proiecte de cooperare in domenii de interes comun precum si schimbul de experienta in domeniul administratiei locale, al dezvoltarii serviciilor municipale, in domeniul economic, in domeniul cultural si social, asigurand conditiile pe care le considera necesare in vederea indeplinirii acestor activitati;

 

            Articolul 4: “Partile” se angajeaza sa promoveze schimbul de experienta in domeniul organizarii, administrarii si gestiunii urbane, al dezvoltarii zonelor industriale si in gasirea unor metode optime pentru amplasarea acestora in afara zonelor de locuit;

 

            Articolul 5: “Partile” vor stimula schimburile cultural-stiintifice, integrand in acest proces universitati publice si private, materializand unele proiecte si programe de interes pentru dezvoltarea lor;

 

 

            Articolul 6: “Partile” vor contribui la promovarea relatiilor economice si la stimularea activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii;

 

            Articolul 7: “Partile” vor sprijini cooperarea si schimbul de experienta in domeniul sanatatii si al mediului inconjurator, pentru gasirea de solutii viabile la problemele din aceste domenii;

 

            Articolul 8: “Partile” vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniile cultural, sportiv si turistic prin organizarea de festivaluri, expozitii si programe turistice;

 

            Pe baza legislatiei si a normelor interne existente in cele de doua tari, prezentul protocol de infratire va fi certificat in conformitate cu procedurile legale in materie.

 

            Prezentul Protocol de Infratire se incheie pe durata nedeterminata si va intra in vigoare la data semnarii lui. Fiecare parte poate sa denunte prezentul protocol printr-o notificare scrisa adresata celeilalate parti. In acest caz protocolul isi inceteaza valabilitatea la data primirii respectivei notificari.

 

            Prezentul Protocol de Infratire a fost semnat la……………, in data de……… 2003, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba spaniola, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

Traian BASESCU

 

Primar General al

Municipiului Bucuresti

Arh. Mariano ARANA

 

Primar al Orasului

MONTEVIDEO