Hotărârea nr. 269/2003

HOTARAREnr. 269 din 2003-09-25 HOTARARE 269 din 25/09/2003 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI ORASUL NICOSIA
HOT. 269 25/09/2003
HOTARARE 269 din 25/09/2003

HOTARARE 269 din 25/09/2003

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI ORASUL NICOSIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului intre Municipalitatea Bucuresti si

Orasul Nicosia

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Municipiul Bucuresti si principalele orase si metropole ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale;

            Tinand seama de expunerea de motive a primarului general si de raportul de specialitate al Directiei de Integrare Europeana si Relatii Internationale;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art. 1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 120/08.08.1996 prin care se imputerniceste Primarul General sa negocieze acordul de cooperare cu reprezentanti ai administratiilor locale din tara si strainatate;

            In temeiul prevederilor art. 11 (1), art. 38 (2) lit.”y” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se aproba Protocolul de infratire intre Municipalitatea Bucuresti si Orasul Nicosia, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Primarul General al Municipiului Bucuresti este imputernicit sa semneze acest protocol si sa asigure indeplinirea prevederilor acestuia, prin programe sau proiecte de cooperare agreate de comun acord catre partile semnatare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 269

 

 

 

 

 

Primaria Municipiului Bucuresti                                            Primaria Orasului Nicosia

 

 

 

 

PROTOCOL DE INFRATIRE

INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL NICOSIA (CIPRU)

 

 

Cele doua orase, Bucuresti si Nicosia, denumite in continuare “Parti”,

 

·        Luand in considerare dorinta lor reciproca de a dezvolta relatiile manifestate intre cele doua municipalitati conduse de Primarul General al Municipiului Bucuresti, domnul Traian Basescu si Primarul Orasului Nicosia, domnul Michael Zampelas,

 

·        Luand in considerare dorinta reciproca de a dezvolta relatiile de cooperare,

 

·        Cele doua orase au convenit de comun acord urmatoarele:

q       “Partile” vor stabili si vor dezvolta relatii de prietenie si cooperare;

q       “Partile” vor acorda o importanta deosebita cooperarii in domeniul cultural;

q       “Partile” vor promova schimbul de informatii si experienta in domeniile administratiei locale, in domeniul restaurarii si pastrarii monumentelor istorice si in domeniul mediului inconjurator;

q       “Partile” vor promova colaborarea reciproca in domeniul turismului;

q       “Partile” vor incuraja, in special, dezvoltarea cooperarii economice in sectorul afacerilor si cel al comertului.

 

Prezentul Protocol de Infratire se incheie pe durata nedeterminata si intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care cele doua “Parti” si-au comunicat aprobarea sa de catre autoritatile administratiei publice locale competente din Bucuresti si Nicosia.

 

Semnat la ……………. la data de ……….., 2003, in doua exemplare originale, fiecare din ele fiind editate in limba romana si in limba greaca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

Primaria Municipiului Bucuresti

 

………………………………………..

Traian BASESCU

Primar General al Municipiului Bucuresti

Primaria Orasului Nicosia

 

…………………………………….

Michael ZAMPELAS

Primar al Orasului Nicosia