Hotărârea nr. 266/2003

HOTARAREnr. 266 din 2003-09-25 HOTARIRE 266 din 25/09/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PANDURI" S.A
HOT. 266 25/09/2003
HOTARIRE 266 din 25/09/2003

HOTARIRE    266 din 25/09/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PANDURI" S.A

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “PANDURI” S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati – Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “PANDURI” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr. 95/1997 si nr. 468/1998, precum si cu Criteriile nr. 2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr. 21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit.”f” si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic: Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de: 722,75 m.p. cota parte indiviza aflate in patrimoniul S.C. "PANDURI” S.A. la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

            Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 266

 

Anexa la Hotararea nr. 266/25.09.2003

 

 

TABEL CU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN PATRIMONIUL

S.C. “PANDURI” S.A.

 

NR.

CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(conform anexei nr. 2)

SUPRAFATA

Exclusiva/ indiviza

1.

Prelungirea Ferentari nr. 52-60, Bl. A si B, sector 5

Adresa nr. 595/1977 a Dir. Gen. Comerciale

380,5          137,85

2.

Calea Rahovei nr. 323, Bl. 26, sector 5

Ordin de dotare nr. 471/1982 al Dir.Gen.Comerciale

34,51

3.

Str.Toporasi nr. 31, Bl. 1 Complex Toporasi, sector 5

Adresa nr. 595/1977 a Dir. Gen. Comerciale

77,64

4.

Aleea Salaj nr. 10, sector 5

Ordin de dotare nr. 159/1978 al Dir. Gen. Comerciale

109,08

5.

Sos. Alexandriei nr. 8, Bl. L3, sector 5

Ordinul de dotare nr. 365/1982 al Directiei Comerciale

12,41

6.

Calea Rahovei nr. 334, Bl. 43, sector 5

Ordinul de dotare nr. 370/1982 al Directiei Comerciale

139,70

7.

Str. Vigoniei nr. 10, sector 5

Adresa nr. 20V/1981 a Cons. Pop. al sectorului 5

    208,48               

8.

Str. Baicului nr. 4, Bl. 4 si 9, sector 5

Adresa nr. 19076/1977 a Dir. Gen. Comerciale

171,12

9.

Calea 13 Septembrie nr. 109, Bl. 105, sector 5

Proces verbal de integrare in circuitul comercial nr.  8435/1984

15,68

10.

Str. Elefterie

Complex Comercial

Proces verbal de integrare in circuitul comercial nr. 1062/1988

  3486,15

11.

Str. Teius nr. 73, Complex Comercial

Adresa nr. 11457/1972 a Dir. Gen. Comerciale

    341,5

12.

Sos. Alexandriei nr. 6, Bl. L2, sector 5

Ordinul de dotare nr. 367/1982 al Dir. Gen. Comerciale

24,76

TOTAL SUPRAFATA   =     4416,63 mp - suprafata proprietate exclusiva

si

                                                                                       722,75 mp - cota parte indiviza