Hotărârea nr. 264/2003

HOTARAREnr. 264 din 2003-09-19 HOTARIRE 264 din 19/09/2003 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 264 19/09/2003
HOTARIRE 264 din 19/09/2003

HOTARIRE    264 din 19/09/2003

PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numarului de posturi si a statului de functii ale Primariei Muncipiului Bucuresti

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            Tinand seama de H.G. nr. 787/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii teritoriale de ordine publica, ale H.G. nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in  mod abuziv, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, ale O.G. nr. 20/1994, privind masuri de reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, ale Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 republicata, ale Legii nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei, ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

 

In conformitate cu prevederile Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 191/2002, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobate prin Legea nr. 220/2003, ale Hotararii C.G.M.B. nr. 204/2003 si ale Hotararii C.G.M.B. nr. 206/2003;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit."e", art. 46 alin. (1), precum si ale art. 68 alin. (1) lit."t" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Numarul de posturi al Primariei Municipiului Bucuresti se suplimenteaza cu 7 posturi, in regim  contractual, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Hotararea C.G.M.B. nr. 204/2003 si Hotararea nr. 206/2003 se modifica si se completeaza corespunzator.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 264

 

 

 

 

Anexa la H.C.G.M.B.

nr. 264/ 19.09.2003

 

 

 

 

            Numarul de posturi ale urmatoarelor compartimente se suplimenteaza astfel:

 

 

            - Compartimentul evidenta si analiza documente: 1 post de referent debutant (Cabinet Viceprimar Constantin Barna Stelica)

            - Directia relatii publice si informare: 6 posturi de inspector de specialitate gradul profesional IA, astfel:

                        -   2 posturi pentru Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

- 2 posturi pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

-         2 posturi pentru relatia de acces la informatiile publice