Hotărârea nr. 261/2003

HOTARAREnr. 261 din 2003-09-19 HOTARIRE 261 din 19/09/2003 PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI DE TARIFE LA TRANSPORTUL IN COMUN DE SUPRAFATA
HOT. 261 19/09/2003
HOTARIRE 261 din 19/09/2003

HOTARIRE    261 din 19/09/2003

PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI DE TARIFE LA TRANSPORTUL IN COMUN DE SUPRAFATA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

           

H O T A R A R E

privind acordarea unor scutiri de tarife la

transportul in comun de suprafata

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand raportul de specialitate intocmit de Biroul Legislatie Avizare Contracte din cadrul Primariei sectorului 1;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 129/1996, privind acordarea unor reduceri si scutiri la tarifele de transport, modificata prin Hotarare C.G.M.B. nr. 148/1996;

            In temeiul art. 38(1) si art. 38(2) lit. "d" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se majoreaza cuantumul veniturilor pana la care se pot acorda scutiri de tarife  la transportul in comun de suprafata, de la un venit lunar de 1.700.000 la 1.939.000 lei indexabil.

            Art.2 - Directiile de specialitate din Primaria Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 261