Hotărârea nr. 26/2003

HOTARAREnr. 26 din 2003-01-28 HOTARIRE 26 din 28/01/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"
HOT. 26 28/01/2003
HOTARIRE 26 din 28/01/2003

HOTARIRE     26 din 28/01/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unui sector de drum din domeniul public al Muicipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Mihail Basulescu referitoare la necesitatea trecerii din domeniul public al municipiului Bucuresti si din Administratia Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”,

            Tinand seama de prevederile Legii nr. 213/1989 art. 9 alin. 2 si art. 12 alin. 1 si alin. 2 privind proprietarea publica si regimul juridic al acesteia;         

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. “f” si lit. “g”, art. 46 alin. 2. art. 96, art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” a unui sector de drum, cu datele de identificare prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Sectorul de drum prevazut la alin. 1 va avea incadrarea functionala de drum national si va avea indicativul DN 1, potrivit anexei.

Art. 2. Patrimoniul autoritatii administratiei publice locale, prevazuta la art. 1 si patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” se diminueaza, respectiv, se majoreaza in mod corespunzator cu valoarea sectorului de drum transmis.

Art. 3. Predarea – preluarea sectorului de drum prevazut la art. 1 alin. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ aprobat de Guvernul Romaniei in conditiile legii.

Art. 4. Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.01.2003

Nr. 26


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum, care se preiau din domeniul public al Judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov, respectiv din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si care se incadreaza ca drumuri nationale

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana de la care se transmite

Persoana la care se transmite

Lungimea totala (km)

Indicativ vechi

Indicativ nou

0

1

2

3

4

5

6

1

Centura Bucuresti

Consiliul Judetean Ilfov

RA-A.N.D.

17,700

DJ100A

Centura Bucuresti (drum national)

2

Sos. Bucuresti-Ploiesti

(intersectia Ion Ionescu de la Brad si soseaua de centura pasaj Otopeni)

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

RA-A.N.D.

4,530

Strada

Sos. Buc.-Ploiesti

 

DN1


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                               

HOT. NR. 26/2003

ANEXA 2

 

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR) BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

 

 

C.G.M.B. = bugetul propriu al CGMB

SECTOARE = bugetele Consiliilor sectoarelor

 

420217

Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrare prin agenti de credit

X

X

4400

IX. IMPRUMUTURI

 

 

4402

IMPRUMUTURI PT. INVESTITII

 

 

440201

Imprumuturi interne pt. investitii

CGMB

SECTOARE

440202

Imprumuturi externe pt. investitii

CGMB

SECTOARE

4502

IMPRUMUTURI TEMPORARE

 

 

450202

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

CGMB

SECTOARE

 

 

Nota: In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 631/2002) impozitele care se cuprind la capitolul “Impozitul pe venit”, restante la data de 31 dec. 1999 si neincasate pana la data de 31 dec. 2002, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2003 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.

Incasarile din sursele ce se regasesc atat la bugetul CGMB cat si la bugetele sectoarelor si a caror destinatie nu este stabilita printr-o reglementare specifica, se repartizeaza in raport de situatia concreta: subordonarea institutiei ce efectueaza prestatia, administreaza bunurile sau domeniul public/privat; bugetul de la care     s-au finantat cheltuielile; subordonarea agentului constatator etc.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, se face venit la bugetele locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti.

Prevederile din prezenta anexa se coreleaza si se completeaza cu prevederile anexei nr. 10 cap.IIA la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 (Lista impozitelor, taxelor si celorlalte venituri pe anul 2003-bugetele locale) si ale celorlalte acte normative specifice (legi, hotarari ale Guvernului, hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti).

Sumele obtinute ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 550/2002, care se cuvin bugetelor locale vor fi utilizate pentru realizarea unor proiecte de interes public.


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum, care se preia din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si care se incadreaza ca drum national

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana de la care se transmite

Persoana la care se transmite in administratie

Lungimea totala (km)

Indicativ vechi

Indicativ nou

0

1

2

3

4

5

6

1

Apartinand

Sos. Bucuresti-Ploiesti

(cuprins intre intersectia Sos. Bucuresti-Ploiesti  cu Strada Ion Ionescu de la Brad si pasaj Otopeni- Sos. De Centura)

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Regia Autonoma “Administratia Nationala a Drumurilor”

4,530

Strada

Sos. Buc.-Ploiesti

 

DN1