Hotărârea nr. 259/2003

HOTARAREnr. 259 din 2003-09-19 HOTARIRE 259 din 19/09/2003 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA CE SE TRANSMIT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI, PRECUM SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.179/2002 SI NR.298/2002
HOT. 259 19/09/2003
HOTARIRE 259 din 19/09/2003

HOTARIRE    259 din 19/09/2003

PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA CE SE TRANSMIT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI, PRECUM SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.179/2002 SI NR.298/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind reglementarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de

 locuinta ce se transmit in administrarea Consiliului local sector 2

Bucuresti, precum si modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 179/2002 si

nr. 298/2002

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali, precum si adresa nr. 35/05.06.2003 a Primarului sectorului 2 al municipiului Bucuresti prin care se solicita reglementarea situatiei unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in sectorul 2 al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 179/2002 si nr. 298/2002 prin care se atribuie in administrarea Consiliului local al sectorului 2 unele spatii cu destinatia "birouri functionale", precum si a Hotararii Consiliului local sector 2 nr. 46/2002, privind infiintarea SC ECONOMAT Sector 2 SRL;

            In conformitate cu art. 1 alin. (3) din HGR nr. 469/2002 privind infiintarea magazinelor ECONOMAT, modificata si completata prin HGR nr. 1216/2002;

            In temeiul art. 38 alin. (2) lit. "g", art. 46 alin. (5) si art. 125(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

           

Art.1 - Se transmit in administrarea Consiliului local al sectorului 2 Bucuresti spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in:

            - str.Badea Cartan nr. 42, sector 2 in suprafata de 41 m.p.

            - str.Andronache nr. 77, sector 2 in suprafata de 184 m.p.

            Consiliul local al sectorului 2 va pune la dispozitia SC ECONOMAT Sector 2 SRL spatiile mai sus mentionate in vederea infiintarii unor magazine ECONOMAT.

            Art.2 - Articolul unic al Hotrarii C.G.M.B. nr. 179/2002 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            "Se transmit in administrarea Consiliului local al sectorului 2 Bucuresti spatiile situate in:

            - str. Vasile Lascar nr. 199, sector 2 (subsol + parter) in suprafata de 139 m.p. cu destinatia magazin ECONOMAT;

            - str. Glinka nr. 7, sector 2 (subsol + parter) in suprafata totala de 249 m.p. cu urmatoarele destinatii:

parter - 67,38 m.p. - destinatia ECONOMAT;

                        parter - 126,62 m.p. - destinatia "ghisee" - Directia Venituri Buget Local - sector 2

                        subsol - 55 m.p. - destinatia "arhiva" - Directia Venituri Buget Local - sector 2

            Art.3 - Art.1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 298/2002 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Se transmite in administrarea Consiliului local sector 2 spatiul situat in str. Garii Obor nr. 12, sector 2, in suprafata totala de 229 m.p. cu destinatia magazin ECONOMAT."

            Art.4 -  Schimbarea destinatiei spatiilor prevazute in prezenta hotarare atrage dupa sine revocarea de drept a acesteia.          

            Art.5 - Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul local al sectorului 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 259