Hotărârea nr. 257/2003

HOTARAREnr. 257 din 2003-09-19 HOTARIRE 257 din 19/09/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA ANALIZEZE SITUATIILE DEOSEBITE APARUTE LA SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IN APLICAREA LEGII NR.550/2002
HOT. 257 19/09/2003
HOTARIRE 257 din 19/09/2003

HOTARIRE    257 din 19/09/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA ANALIZEZE SITUATIILE DEOSEBITE APARUTE LA SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IN APLICAREA LEGII NR.550/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind imputernicirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 la nivelul Municipiului Bucuresti sa analizeze situatiile deosebite aparute la sectoarele Municipiului Bucuresti in aplicarea Legii nr. 550/2002

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea Hotararii C.G.M.B. nr. 271/2002 privind aprobarea listei spatiilor comerciale si de prestari de servicii supuse vanzarii, in conditiile Legii nr. 550/2002, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 109/2003;

            In baza Legii nr. 550/2002, H.G.R. nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare  a Legii nr. 550/2002, completata de H.G.R. nr. 246/2003;

            In conformitate cu prevederile art. 38(2) lit."f", art. 95(2) lit."f" si (3) si art. 99 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se imputerniceste Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 la nivelul Municipiului Bucuresti, aprobata prin Dispozitia primarului general nr. 1030/2003, sa analizeze situatiile deosebite (cum ar fi: subinchirierea de spatii, asocierile in participatiune care echivaleaza cu inchirieri, detinerea de spatii in baza unei fise de calcul etc.) aparute la sectoarele Municipiului Bucuresti in aplicarea Legii nr. 550/2002.

            Art.2 - Hotararile Comisiei pentru aplicarea nr. 550/2002 la nivelul municipiului Bucuresti, referitoare la situatiile incluse in prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 550/2002, vor fi supuse aprobarii C.G.M.B.

            Art.3 - Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 la nivelul Municipiului Bucuresti si comisiile din cadrul Primariilor sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 257