Hotărârea nr. 256/2003

HOTARAREnr. 256 din 2003-09-19 HOTARIRE 256 din 19/09/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE FINALIZARE MODERNIZARE A TUTUROR PUNCTELOR TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. SI RETEAUA DE TERMOFICARE INTRE CET VEST ENERGO SI STRADA APUSULUI
HOT. 256 19/09/2003
HOTARIRE 256 din 19/09/2003

HOTARIRE    256 din 19/09/2003

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE FINALIZARE MODERNIZARE A TUTUROR PUNCTELOR TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. SI RETEAUA DE TERMOFICARE INTRE CET VEST ENERGO SI STRADA APUSULUI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitiile

Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in exploatarea

R.A.D.E.T si Reteaua de termoficare intre CET VEST ENERGO si

Strada Apusului

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art. 16 (5) din Legea privind finantele publice locale nr. 189/1998;

            In temeiul art. 38 (2) lit. "m" si al art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii avizate in Consiliul Tehnico Economic al Primariei Municipiului Bucuresti si prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Finantarea obectivelor de investitii se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 256

 

 

 


                                                           

 

                                                                        ANEXA LA HCGMB nr. 256/19.09.2003

 

 

1. Obiectivul de investitii: Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in exploatarea RADET

avand Avizul CTE – PMB nr. 676/4.09.2003

 

 

Valoarea investitiei:       3.507.597.278 mii lei

            din care C+M:  2.576.062.568 mii lei

            (preturi august 2003)

Capacitati:

-         debit transportat: 4230 Gcal/h

Durata de recuperare: 12 ani

           

2. Obiectivul de investitii: Reteaua de termoficare intre CET VEST ENERGO

                                                si strada Apusului

avand Avizul CTE – PMB nr. 666/14.04.2003

 

Valoarea investitiei:       34.063.261 mii lei

            din care C+M:  30.064.099 mii lei

            (preturi decembrie 2002)

Capacitati:

-         diametru nominal 400/200mm

-         debit termic: 66 Gcal/h

-         lungimea retea: 1.246 Km

Durata de recuperare: 11 ani