Hotărârea nr. 253/2003

HOTARAREnr. 253 din 2003-09-19 HOTARIRE 253 din 19/09/2003 PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN STRADA MANTULEASA NR.37 (CALEA MOSILOR NR.160) SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2
HOT. 253 19/09/2003
HOTARIRE 253 din 19/09/2003

HOTARIRE    253 din 19/09/2003

PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN STRADA MANTULEASA NR.37 (CALEA MOSILOR NR.160) SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind atribuirea spatiului situat in str.  Mantuleasa nr. 37 (Calea Mosilor nr. 160)

sector 2, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului local sector 2,

cu destinatia birouri functionale pentru Primaria sectorului 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand adresa Administratiei Fondului Imobiliar nr. 1169/11.09.2003;

            Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei economice si al Directiei  urbanism  si gestionarea teritoriului din cadrul Primariei sectorului 2;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2)  lit."f" si art.95 alin.(2) lit."f" si alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului local al sectorului 2 a spatiului situat in str. Mantuleasa nr. 37 (Calea Mosilor nr. 160), sector 2, compus din 24 de camere, in suprafata totala de 411,34 m.p., cu destinatia birouri functionale pentru Primaria Sectorului 2.

            Art.2 - Schimbarea destinatiei spatiului atribuit atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3 - Predarea-primirea spatiului se va face pe baza unui proces-verbal incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul local al sectorului 2.

            Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul local al sectorului 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 253