Hotărârea nr. 252/2003

HOTARAREnr. 252 din 2003-09-19 HOTARIRE 252 din 19/09/2003 PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN SOS. GARII OBOR NR.10, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2
HOT. 252 19/09/2003
HOTARIRE 252 din 19/09/2003

HOTARIRE    252 din 19/09/2003

PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN SOS. GARII OBOR NR.10, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea spatiului situat in Sos. Garii Obor nr. 10, sector 2, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului local sector 2, cu

 destinatia birouri functionale pentru Primaria sectorului 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand adresa Administratiei Fondului Imobiliar nr. 1133/ 04.09.2003;

            Luand in considerare raportul de specialitate al Directiei economice si al Directiei  urbanism  si gestionarea teritoriului din cadrul Primariei sectorului 2;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin. (2)  lit."f" si art. 95 alin.(2) lit."f" si alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului local al sectorului 2 a spatiului situat in Sos. Garii Obor nr. 10, sector 2, compus din 6 camere, in suprafata totala de 306,74 m.p., prevazut in schita anexa, cu destinatia birouri functionale pentru Primaria Sectorului 2.

            Anexa face parte integrante din prezenta hotarare.

            Art.2 - Schimbarea destinatiei spatiului atribuit atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3 - Predarea-primirea spatiului se va face pe baza unui proces-verbal incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul local al sectorului 2.

            Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul local al sectorului 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 252