Hotărârea nr. 251/2003

HOTARAREnr. 251 din 2003-09-19 HOTARIRE 251 din 19/09/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 251 19/09/2003
HOTARIRE 251 din 19/09/2003

HOTARIRE    251 din 19/09/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local Sector 2 al

Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Relatii Comunitare - Serviciul Spatiu Locativ din cadrul Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de dispozitiile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "f" si "g" si art. 95 alin.2  lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

            Art. 1 - Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General  al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, a imobilelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea reabilitarii lor, cu destinatia "locuinte sociale".

            Art. 2 - Predarea-primirea celor doua imobile se va face in baza unui proces-verbal incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar, autoritate aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

            Art. 3 - Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art. 4 - Schimbarea destinatiei imobilelor atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 251


                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                Anexa

                                                                                                                        la H.C.G.M.B nr. 251/19.09.2003

 

 

Tabel cuprinzand imobilele propuse spre a fi transmise din administrarea Consiliului General al Municipiului

Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

 

                                                              

 

 

Nr. crt.

Adresa

Persoana juridica de la care se transmit

imobilele

Persoana juridica la care se

transmit imobilele

Caracteristicile imobilului

1.

Str. Lunca Florilor nr. 6, sector 2

Consiliul General al Municipiului

Bucuresti

Consiliul Local al

Sectorului 2 al

Municipiului Bucuresti

Bloc nr. 16, garsoniere

confort IV

2.

Str. Lunca Florilor nr. 5, sector 2

Consiliul General al Municipiului

Bucuresti

Consiliul Local al

Sectorului 2 al

Municipiului Bucuresti

Bloc nr. 16, garsoniere

confort IV

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA