Hotărârea nr. 250/2003

HOTARAREnr. 250 din 2003-09-19 HOTARIRE 250 din 19/09/2003 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 324,70 MP, SITUAT IN STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 2, SECTOR 4
HOT. 250 19/09/2003
HOTARIRE 250 din 19/09/2003

HOTARIRE    250 din 19/09/2003

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 324,70 MP, SITUAT IN STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 2, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 

privind trecerea in administrarea Consiliului Local al sectorului 4 a

imobilului in suprafata de 324,70 mp, situat in str. Principatele Unite nr. 2,

sector 4

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

Luand in considerare solicitarea Primarului Sectorului 4;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f) si g), art. 95 alin.2  lit. f) si art. 125  alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

            Art. 1 - Se aproba trecerea din administrarea Consiliului General  al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a imobilului situat in str. Principatele Unite nr. 2, sector 4, fost Centru de pneumofizioterapie, avand suprafata totala de 324,70 mp, in vederea infiintarii unei sectii a Jandarmeriei Romane.

            Art. 2 - Schimbarea destinatiei spatiului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art. 3 -  Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREsTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 250