Hotărârea nr. 247/2003

HOTARAREnr. 247 din 2003-09-04 HOTARIRE 247 din 04/09/2003 SE APROBA NORMELE CADRU PRIVIND FUNCTIONAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE IN BUCURESTI
HOT. 247 04/09/2003
HOTARIRE 247 din 04/09/2003

HOTARIRE    247 din 04/09/2003

SE APROBA NORMELE CADRU PRIVIND FUNCTIONAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE IN BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Normelor cadru privind functionarea serviciilor de

deratizare, dezinsectie si dezinfectie

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 268/2001;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba Normele cadru privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Bucuresti, astfel cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Normele cadru privind functionarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2003.

            Art.3 – Incepand cu data de 01.10.2003 se abroga Hotararea C.L.M.B. nr. 50/1993.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 247


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

NORME ORIENTATIVE

Privind functionarea serviciilor de deratizare, desinfectie si dezinsectie pe teritoriul

                                    Municipiului Bucuresti

 

            Prezentele norme trateaza modalitatea si conditiile in care se desfasoara activitatea de deratizare si dezinsectie in Municipiul Bucuresti, precum si obligatiile ce revin atat prestatorului cat si beneficiarului acestei activitati.

 

Art. 1 DISPOZITII GENERALE

a)      Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabileste normele generale privind desfasurarea activitatii de deratizare si dezinsectie din municipiul Bucuresti prin prestatorii de astfel de servicii, potrivit legii si prezentelor norme.

b)      Consiliul General al Municipiului Bucuresti hotaraste asupra posibilitatii de deratizare si dezinsectie precum si masurile ce trebuiesc intreprinse in acest scop, dupa consultarea cu specialistii IPSMP.

c)      Imputernicitii Consiliului General al Municipiului Bucuresti si din institutiile locale specializate ale statului trebuie sa aiba acces liber pe terenuri, in imobile si in special la agentii economici, pentru a verifica respectarea prevederilor prezentelor norme.

d)      Daca, urmarea a controalelor efectuate, dispozitiile imputernicitilor mentionati la pct. c nu sunt respectate in termenul fixat de acestia, Consiliul General al Municipiului Bucuresti este indreptatit sa foloseasca toate mijloacele de constrangere legale.

e)      Evaluarea eficientei actiunilor intreprinse se va face de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva, care va informa periodic membrii Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2 METODOLOGIE

a)      Deratizarea se executa catre agentii economici si populatie de cel putin de doua ori pe an si la cerere ori de cate ori se solicita de beneficiar.

b)      Operatiile de dezinsectie, in vederea combaterii insectelor vectoare si disconfort se vor efectua in urmatorul ritm:

- cel putin odata pe semestru in spatiile construite, cu alta destinatie decat cea de locuinte, in spatiile comune ale blocurilor de locuit, in subsolurile tehnice si in  caminele retelelor edilitare subterane si ori de cate ori se constata focare de dezvoltare ale insectelor;

- lunar si ori de cate ori este nevoie de in unitatile cu profil de productie si comert agroalimentar, precum si in depozitele cu astfel de produse si piese;

- saptamanal la ghenele si platformele de colectare si depozitare a gunoiului, in wc.-urile publice, statiile de pompare ape uzate, odata cu dezinsectia efectuandu-se si operatiile de dezinfectie;

- imediat in locurile unde se constata colectii de apa stagnata, de suprafata sau in subsoluri.

- dezinsectie in apartamente, datorita specificului deosebit (copii mici, batrani, bolnavi) se va efectua trimestrial;

Art. 3 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI PRESTARII

            a) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite indiferent de destinatie, de curti sau terenuri virane, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, precum si unitatile care au in exploatare retele tehnico-edilitare orasenesti sunt obligate sa efectueze deratizarea si dezinsectia spatiilor detinute in ritmul si conditiile prevazute in prezentele norme.

            b) Beneficiarul prestarii are obligatia sa efectueze deratizarea si dezinsectia spatiilor detinute, numai apeland la unitati specializate abilitate (agreate) de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            c) Prestarea de servicii se va face in baza contractelor incheiate intre beneficiar si prestatorul abilitat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

            d) Beneficiarul are obligatia sa salubrizeze si sa igienizeze spatiile supuse operatiunii de deratizare si dezinsectie luand masuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, spalare a platformelor, eliminare a colectiilor de apa stagnata, curatire a subsolurilor, punerea in ordine a depozitelor de materiale si remedierea defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare care provoaca inundarea sau stagnarea apei in subsoluri.

Art. 4 OBLIGATIILE PRESTATORULUI DE SERVICII DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE

A.        Agentii economici care doresc sa desfasoare activitati de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului Bucuresti, sunt obligati sa obtina abilitare din parte Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Abilitarea societatilor comerciale care presteaza servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare se va face prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti la propunerea comisiilor de salubrizare si mediu.

In vederea abilitarii, agentii economici vor intocmi un dosar cu urmatorul continut:

1.      copie dupa codul unic sau certificatul de inmatriculare codul fiscal

2.      copie dupa autorizatie:

-sanitara

-mediu

-P.S.I

-protectia muncii

3.      Copie dupa actul de luare in evidenta a societatii de catre Inspectoratul de Politie al Municipiului Bucuresti, sectia “Arme si Munitii”

4.      Copie dupa certificatul de calificare al angajatilor.

5.      Sectorul unde isi vor desfasura activitatea precum si specificul acesteia

6.      Dovada achitarii taxei de 5.000.000 lei

B.         Agentii economici autorizati si abilitati sa desfasoare activitatea de deratizare si dezinsectie au obligatia sa respecte metodologia stabilita la art. 2 din prezentele norme.

C.        Pentru desfasurarea in conditii legale a activitatii de deratizare si dezinsectie, agentii economici abilitati au obligatia sa incheie contracte ferme cu toti beneficiarii enumerati la art. 3, pct.a, cu indeplinirea stricta a prevederilor prezentelor norme.

D.        Agentii economici autorizati si abilitati sa desfasoare activitati de deratizare si dezinsectie in actiuni generale si obligatorii au obligatia sa-si sincronizeze actiunile in vederea preintampinarii migratiei rozatoarelor si insectelor vectoare dintr-o zona in alta.  In acest scop inainte de declansarea acestor actiuni va fi anuntata comisia  de salubritate, pentru a coordona aceste activitati;

E.         Agentii economici prestatori de servicii de deratizare si dezinsectie au obligatia sa foloseasca numai tehnologii si substante avizate de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva si raspund de calitatea si eficienta prestarilor.

F.         Atunci cand se efectueaza actiuni de dezinsectie si deratizare pe suprafete intinse, in aer liber, unitatile prestatoare au obligatia de a avertiza crescatorii de albine asupra zonelor si perioadelor de efectuare a actiunii.

G.        Consiliul general prin reprezentantii comisiilor de mediu si salubritate va verifica indeplinirea permanenta a conditiilor mentionate mai sus, la propunerea acestora va putea retrage abilitatea societatilor comerciale care incalca prezenta hotarare.

Art. 5 SANCTIUNI

In cazul refuzului persoanelor enumerate la art. 3 pct. a de a inlesni actiunile de dezinsectie si deratizare, se va sesiza reprezentantul Executivului Consiliului General in domeniu si Inspectoratul Politiei Sanitare si Medicina Preventiva in vederea executarii silite a actiunii si cu suportarea suplimentara de catre acestea a cheltuielilor aferente.

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre agentii autorizati cu prestarea de servicii de deratizare si dezinsectie, se va sanctiona cu retragerea autorizatiei si suportarea pagubelor si cheltuielilor legate de refacerea actiunii stabilite pe baza de calculati. Sanctionarea abaterilor de la prezentele norme se va face conform actelor normative in vigoare.

Art. 6 DISPOZITII FINALE

            Prezenta hotarare se comunica, pentru a se aplica, organelor administratiei locale a sectoarelor, precum si institutiilor si societatilor comerciale de pe raza Municipiului Bucuresti.