Hotărârea nr. 241/2003

HOTARAREnr. 241 din 2003-09-04 HOTARIRE 241 din 04/09/2003 SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI A SUPRAFETEI SITUATA IN MUNICIPIUL BUCURESTI, DRUMUL TABEREI
HOT. 241 04/09/2003
HOTARIRE 241 din 04/09/2003

HOTARIRE    241 din 04/09/2003

SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI A SUPRAFETEI SITUATA IN MUNICIPIUL BUCURESTI, DRUMUL TABEREI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 de ani a

suprafetei de teren de 1.300 m.p., situata in municipiul Bucuresti, Drumul

Taberei in fata imobilului cu nr. 36-38, sector 6, in vederea realizarii unui

complex comercial

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali, prin care se propune concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 de ani a suprafetei de teren de 1.300 m.p., situata in municipiul Bucuresti, Drumul Taberei in fata imobilului cu nr. 36-38, sector 6;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Hotararea Consiliului local al sectorului 6 nr. 98/29.05.2003, prin care se aproba Planul Urbanistic de Detaliu din zona si certificatul de urbanism nr. 1209/154D/02.06.2003, eliberat de Primaria sectorului 6;

Tinand seama de prevederile art. 1 (2) si art. 2 lit. “h” din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;

            In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit.”f” si “g” si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioda de 49 de ani a suprafetei de teren de 1.300 m.p., situata in municipiului Bucuresti, Drumul Taberei in fata imobilului cu nr. 36-38, sector 6 in vederea realizarii unui complex comercial.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 241