Hotărârea nr. 239/2003

HOTARAREnr. 239 din 2003-09-04 HOTARIRE 239 din 04/09/2003 ART.2 AL HOTARARII C.G.MB. NR. 182/19.06.2003 VA AVEA URMATORUL CUPRINS:
HOT. 239 04/09/2003
HOTARIRE 239 din 04/09/2003

HOTARIRE    239 din 04/09/2003

ART.2 AL HOTARARII C.G.MB. NR. 182/19.06.2003 VA AVEA URMATORUL CUPRINS:

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 182/19.06.2003

 

 

                Avand in vedere prevederile Hotararii C.G.M.B nr. 182/19.06.2003, privind transmiterea imobilului situat in Sos. Panduri nr. 22, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului local sector 5;;

            Vazand  expunerea de motive a consilierilor generali si solicitarea Primariei sectorului 5;

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “f”, art. 95 alin. 2 lit.”f” si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Art. 2 al Hotararii C.G.M.B. nr. 182/19.06.2003 va avea urmatorul cuprins:

            “Administratia Fondului Imobiliar, Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Consiliul local sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, procedand la predarea-primirea pe baza de proces-verbal a imobilului prevazut la art. 1, pana la data de 15.09.2003.”

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 239