Hotărârea nr. 237/2003

HOTARAREnr. 237 din 2003-09-04 HOTARIRE 237 din 04/09/2003 SE REVOCA HOTARAREA C.G.M.B. NR.190/26.06.2003 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. VANATORI NR.14-16, SECTOR 5 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR
HOT. 237 04/09/2003
HOTARIRE 237 din 04/09/2003

HOTARIRE    237 din 04/09/2003

SE REVOCA HOTARAREA C.G.M.B. NR.190/26.06.2003 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. VANATORI NR.14-16, SECTOR 5 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea imobilului situat in Bucuresti, str. Vanatori nr. 14-16,

sector 5 in administrarea Consiliului local sector 5

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si solicitarea Primariei sectorului 5 inregistrata sub nr. 40258/02.09.2003, privind transmiterea imobilului situat in str. Vanatori nr. 14-16, sector 5;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 lit. “f”, art. 46, art. 96 lit.”f” si art. 125 din Legea nr. 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1.- Se revoca Hotararea C.G.M.B. nr. 190/26.06.2003, privind transmiterea imobilului situat in Bucuresti, str. Vanatori nr. 14-16, sector 5 in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor.

                Art.2.- Se aproba transmiterea imobilului avand o suprafata construita de 201,5 m.p., impreuna cu terenul aferent, situat in Bucuresti, str. Vanatori nr. 14-16,  sector 5 in administrarea Consiliului local al sectorului 5 in vederea amenajarii unor birouri pentru Consiliul local al sectorului 5.

            Art.3.- Schimbarea destinatiei spatiului atrage revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4.- Primarul general prin directiile de specialitate, Administratia Fondului Imobiliar si Primaria sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 237