Hotărârea nr. 236/2003

HOTARAREnr. 236 din 2003-09-04 HOTARIRE 236 din 04/09/2003 SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5: TROTUARUL CARE DELIMITEAZA PARCUL EROILOR, TROTUARUL DIN FATA COMPLEXULUI COMERCIAL AL PIETEI COTROCENI SI TERENUL SITUAT IN CURTEA INTERIOARA A ACESTUIA
HOT. 236 04/09/2003
HOTARIRE 236 din 04/09/2003

HOTARIRE    236 din 04/09/2003

SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5: TROTUARUL CARE DELIMITEAZA PARCUL EROILOR, TROTUARUL DIN FATA COMPLEXULUI COMERCIAL AL PIETEI COTROCENI SI TERENUL SITUAT IN CURTEA INTERIOARA A ACESTUIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului General al

Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local sector 5

 

 

Avand in vedere solicitarea Primariei sectorului 5 prin adresa nr. 40262/02.09.2003;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “f”, art. 46, art. 95 alin. 2 lit.”f” si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1.- Se transmit din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al sectorului 5 urmatoarele terenuri:

            1.- trotuarul care delimiteaza Parcul Eroilor, in suprafata de 3.053 m.p., conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare,

            2.- trotuarul din fata Complexului Comercial al Pietei Cotroceni, in suprafata de 480 m.p, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare,

            3.- terenul in suprafata de aproximativ 700m.p., situat in curtea interioara a Complexului Comercial al Pietei Cotroceni, conform anexei nr. 2.

            Art.2.-  Primele doua terenuri vor fi amenajate de catre Administratia Domeniului Public al sectorului 5 pentru a se asigura continuitatea investitiilor din Parcul Eroilor si Piata Cotroceni, iar pe ultimul teren Administratia Pietelor Sector 5 va amenaja tarabe destinate comertului de produse agro-alimentare.

            Art.3.- Schimbarea destinatiei terenurilor prevazute la art. 2 atrage revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4.- Primarul general prin directiile de specialitate, Administratia Domeniului Public Sector 5 si Administratia Pietelor Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 236