Hotărârea nr. 231/2003

HOTARAREnr. 231 din 2003-09-04 HOTARIRE 231 din 04/09/2003 SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 TERENURILE SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVA A SECTORULUI 2
HOT. 231 04/09/2003
HOTARIRE 231 din 04/09/2003

HOTARIRE    231 din 04/09/2003

SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 TERENURILE SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVA A SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor terenuri in administrarea Consiliului local al

sectorului 2 al municipiului Bucuresti pentru realizarea de

“garaje supraetajate”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Directiei de urbanism si gestionare teritoriu din cadrul Primariei Sectorului 2 Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederirlor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            Tinand seama de prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuintele, republicata;

            In temeiul art. 38 alin.2 lit.”f”, “g”, “h” si “x” corelat cu art. 95 alin.2 lit.”f”, “g” si “q”, alin.3 art. 96 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se transmit din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 terenurile situate pe raza administrativa a sectorului 2, identificate potrivit anexelor nr. 1 – 10, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Terenurile ce fac obiectul prezentei hotarari vor fi destinate realizarii de “garaje supraetajate”.

            Art.3 - In calitatea sa de titular al dreptului de administrare a terenurilor, se aproba Consiliului local al sectorului 2 dreptul de a se asocia, in conditiile prevazute de art. 95 alin.2 lit.”q” din Legea nr. 215/2001, sau dupa caz, dreptul de a concesiona terenurile, potrivit legii, precum si competenta de a stabili taxa de concesiune cu reducerea acesteia pana la 95%.

            Art.4 – Autoritatile administratiei publice locale ale sectorului 2 al municipiului Bucuresti si directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 231

 

 

ANEXA NR. 10

LA H.C.G.M.B. NR. 231/04.09.2003

 

 

Nr.

crt.

ADRESA TERENULUI SOLICITAT

SUPRAFATA

OBSERVATII

1

Str. Avrig f.n., sector 2

cca.1200

Determinarea cu exactitate a suprafetelor se va face prin expertize topografice

2

Str. Armeneasca nr.1, sector 2

cca.1500

3

Sos. Colentina f.n., sector 2

cca. 3000

4

Str. Masina de Paine f.n., sector 2

cca. 1200

5

Aleea Cislau f.n., sector 2

cca. 3500

6

Aleea Dobrina f.n., sector 2

cca. 2500

7

Zona Piata Obor, sector 2

cca.18000

8

Aleea Luncsoara f.n., sector 2

cca.1500

9

Zona str. Carei

cca.1600