Hotărârea nr. 230/2003

HOTARAREnr. 230 din 2003-09-04 HOTARIRE 230 din 04/09/2003 PRIVIND REINSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE IGIENIZARE PUBLICA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 230 04/09/2003
HOTARIRE 230 din 04/09/2003

HOTARIRE    230 din 04/09/2003

PRIVIND REINSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE IGIENIZARE PUBLICA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

Privind reinstituirea taxei speciale de igienizare publica

pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere adresa nr. 1698/P/26.02.2003 a Prefecturii Municipiului Bucuresti referitor la Hotararea C.G.M.B. nr. 21/28.01.2003;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile H.G. nr. 690/1995 privind unele masuri de igienizare a municipiului Bucuresti si a unor localitati din Judetul Ilfov, ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata;

In temeiul prevederilor art. 38 lit.”d” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – In termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari, se aproba instituirea urmatoarelor taxe speciale de igienizare pe teritoriul municipiului Bucuresti aferente anului 2003:

a)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata construita, destinata pentru locuinta, aflata pe teritoriul municipiului Bucuresti;

b)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata construita destinata altei folosinte decat locuinta, aflata  pe teritoriul municipiului Bucuresti;

c)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata de teren neconstruita situata in municipiul Bucuresti;

d)      pentru constructiile si terenurile cu grad mare si foarte mare de infestare, taxele locale de igienizare sunt precizate in anexa nr. 1 din prezenta hotarare.

 

Art.2 – Se aplica Regulamentul privind reinstituirea taxei speciale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se interzice perceperea oricarei alte taxe si/sau tarife de catre alte persoane juridice pentru prestatiile aferente planului de igienizare stabilit conform prevederilor H.G. nr. 690/1995.

Art.4 – Regulamentul privind reinstituirea taxei speciale de igienizare publica pe teritoriul municipiului Bucuresti, precum si anexele 1, 2 si 2.1 – 2.4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 – Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 – 6 si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

Art.6 – Hotararea C.G.M.B. nr. 21/2003 se abroga.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA HCGMB NR. 230/04.09.2003

 

R E G U L A M E N T

privind reinstituirea taxei speciale de

igienizare publica pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

Art. 1 Pe teritoriul Municipiului Bucuresti se instituie urmatoarele taxe speciale de igienizare publica:

a)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata construita cu destinatia de locuinta amplasata pe teritoriul municipiului Bucuresti;

b)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata construita aflata pe teritoriul municipiului Bucuresti;

c)      1.000 lei/an pentru fiecare m.p. de suprafata de teren situat in municipiul Bucuresti;

d)      pentru constructiile si terenurile cu grad mare si foarte mare de infestare, taxele speciale de igienizare publica sunt precizate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 

Art. 2 Taxele speciale de igienizare publica prevazute la art.1 se datoreaza de catre urmatorii contribuabili:

a)      taxele prevazute la art.1), lit.a) se datoreaza de persoanele fizice si juridice care sunt proprietari de locuinte, ca si administratorii locuintelor care fac parte din domeniul public sau privat al statului, sau Municipiului Bucuresti, locuinte amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

b)      taxele prevazute la art.1), lit.b), e) si d) se datoreaza de persoanele fizice si juridice in proprietatea carora se afla constructiile si terenurile in cauza.

Persoanele fizice si juridice sunt cele definite la art. 3 din O.G. nr. 36/2002, republicata, privind impozitele si taxele locale.

 

Art.3 Taxele speciale de igienizare publica se platesc de catre contribuabili sau de reprezentantii autorizati ai acestora.

 

Art.4 Taxele prevazute la art.1 se platesc in patru transe trimestriale egale. Taxele speciale de igienizare se platesc pana la ultima zi lucratoare.

 

Art.5 In functie de evolutia preturilor in economia nationala, taxele prevazute la art.1 vor putea fi indexate prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Art.6 Contribuabilii prevazuti la art.2 sunt obligati sa depuna DECLARATII DE IMPUNERE a taxelor speciale de igienizare publica la agentul desemnat ulterior prin concurs de oferte. Formularele de declaratii de impunere sunt cele prevazute in Anexele 2.1 – 2.6.

 

Art.7 Declaratiile de impunere privind taxele speciale de igienizare publica se depun anual. Pentru anul 2003 declaratiile de impunere se depun pana la data de 30 mai.

Daca intervin modificari sau schimbari fata de declaratia de impunere anterioara, contribuabilii vor depune o noua declaratie de impunere pana la data  30 a ultimei luni din trimestrul in care a aparut modificarea sau schimbarea.

Declaratiile de impunere se depun, in cazul persoanelor fizice, de catre proprietarul imobilului sau de o persoana imputernicita sa o depuna in numele acestuia, iar in cazul asociatiilor de proprietari si locatari declaratia se face centralizat la nivelul asociatiei prin intermediul administratorului.

In cazul persoanelor juridice declaratia de impunere se depune de catre un reprezentant al societatii.

 

Art.8 Pentru neachitarea in termen a taxelor speciale de igienizare publica, contribuabilii platesc dobanzi si penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Art.9 Potrivit Legii nr. 392/2001 contribuabilii pot face obiectiuni sau contestatii avand ca obiect taxa speciala de igienizare publica.

 

Art.10 Constituie contraventie urmatoarele fapte daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a)      depunerea peste termen a declaratiei de impunere prevazute la art.6;

b)      nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art.6.

Contraventia mentionata la lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cele de la lit.b) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Directia Generala de Inspectie si Control General al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Art.11 Directia Generala de Inspectie si Control General al Consiliului General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica la persoanele fizice si la persoanele juridice realitatea declaratiilor de impunere si modul de asezare si de incasare a taxelor de igienizare.

 

Art.12 In cazul neachitarii la termen a taxei speciale de igienizare publica, se va trece la incasarea silita, conform prevederilor legale.

 

Art.13 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

 

Art.14 Taxele speciale de igienizare publica constituie venituri la bugetul municipiului Bucuresti, care sunt utilizate pentru finantarea activitatii de igienizare publica.

Prin hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti de adoptare a bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, toate sumele incasate prin aplicarea prevederilor prezentului Regulament vor fi folosite exclusiv pentru finantarea activitatii de igienizare publica.

 

Art.15 Actiunea de igienizare, deratizare si dezinsectie se va realiza de catre un antreprenor unic desemnat prin licitatie organizata, in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Activitatea de igienizare publica se realizeaza pe baza de contracte de prestari servicii, incheiate intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si antreprenorul care a castigat licitatia organizata avand acest obiect de activitate, in limitele alocatiilor aprobate prin bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru aceasta activitate si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini.

Antreprenorul va efectua actiunile de igienizare indiferent daca unele persoane juridice sau fizice au contracte in derulare cu alte firme prestatoare.

 

Art.16 Incasarea taxei speciale se va efectua trimestrial de catre un agent desemnat prin concurs de oferte.

Taxa de igienizare urmeaza a fi virata Primariei Municipiului Bucuresti in contul 361280041300 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod de cont 21310201, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.230/04.09.2003

 

TABEL CU TAXA SPECIALA DE IGIENIZARE

pentru constructii si terenuri cu grad mare si foarte mare de infestare

 

CONTRIBUABILI/ BAZA DE TAXARE

TAXA ANUALA DE IGIENIZARE

 

A. Grad mare de infestare

 

A.1. S.N.C.F.R.

A.1.1. cale ferata

 

100.000 lei/Km

A.2. R.A.D.E.T.

A.2.1. retea vizibila

A.2.2. guri de vizitare

A.2.3. puncte termice

 

555.000 lei/Km

30.000 lei/buc

85.000 lei/buc

A.3. S.C. Apa Nova

A.3.1. retea vizibila

A.3.2. guri de vizitare

 

280.000 lei/Km

17.000 lei/buc.

A.4. Regia Apelor Romane

A.4.1. taluz lauri

 

200.000 lei/Km

A.5. ROMTELECOM

A.5.1. guri de vizitare

 

8.000 lei/buc.

A.6. METROREX

A.6.1. galerii

 

200.000 lei/Km

 

B. Grad foarte mare de infestare

 

 

B.1. Agenti economici cu obiect de activitate agroalimentar

B.1.1. cladiri

B.1.2. terenuri

 

1.000 lei/mp

1.000 lei/mp

B.2. Terenuri cu constructii demolate si necontruite

800 lei/mp

B.3 Depozite en-gros, precum si agenti ec.care produc si/sau com. prod. electronice, text., hartie si mase plastice.

B.3.1. cladiri

B.3.2. teren

 

 

1.000 lei/mp

1.000 lei/mp

B.4. Terenuri utilizate pt. piete, targuri, oboare, etc.

1.000 lei/mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2.1. LA HCGMB NR. 230/04.09.2003

 

 

D E C L A R A T I E

privind stabilirea taxei speciale de igienizare

datorata de persoane juridice pentru constructiile aflate

pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

 

 

     Noi .....................................(denumirea in clar a persoanei juridice), avand regimul juridic de ..........................inregistrata la Registrul Comertului sub nr................., cu codul fiscal nr......................, sediul social situat in localitatea.............................. sectorul...... (judetul)........, strada......................., nr......, bloc......., scara...... etaj......, apartament......... reprezentata prin.......................................................... in calitate de director (general) si ........................................in calitate de ...............................director economic (contabil sef).

     Declaram ca la data de ........................ societatea/institutia noastra detine in proprietate constructii aflate pe teritoriul Municipiului Bucuresti in suprafata construita utila totala de ...............m.p., din care constructii cu grad mare si foarte mare de infestare conform anexei la prezenta Declaratie.

 

 

Data.......................

 

DIRECTOR,

CONTABIL SEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2.2. LA HCGMB NR. 230/04.09.2003

 

 

D E C L A R A T I E

privind stabilirea taxei speciale de igienizare

datorata de persoane juridice pentru terenuri aflate

pe teritoriul Municipiului Bucuresti

 

 

 

     Noi .....................................(denumirea in clar a persoanei juridice), avand regimul juridic de ..........................inregistrata la Registrul Comertului sub nr................., cu codul fiscal nr......................, sediul social situat in localitatea.............................. sectorul...... (judetul)........, strada......................., nr......, bloc......., scara...... etaj......, apartament......... reprezentata prin.......................................................... in calitate de director (general) si ........................................in calitate de ...............................director economic (contabil sef).

     Declaram ca la data de ........................ societatea/institutia noastra detine in proprietate terenuri aflate pe teritoriul Municipiului Bucuresti in suprafata construita utila totala de ...............m.p., din care terenuri cu grad mare si foarte mare de infestare conform anexei la prezenta Declaratie.

 

 

Data.......................

 

DIRECTOR,

CONTABIL SEF