Hotărârea nr. 226/2003

HOTARAREnr. 226 din 2003-09-04 HOTARIRE 226 din 04/09/2003 SINTAGMA "PLATA TUTUROR TIPURILOR DE AJUTOARE " SE INTERPRETEAZA IN SENSUL NORMELOR PREVAZUTE DE LEGEA NR.416/2001
HOT. 226 04/09/2003
HOTARIRE 226 din 04/09/2003

HOTARIRE    226 din 04/09/2003

SINTAGMA "PLATA TUTUROR TIPURILOR DE AJUTOARE " SE INTERPRETEAZA IN SENSUL NORMELOR PREVAZUTE DE LEGEA NR.416/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind interpretarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.  304/23.12.2002

 

Avand in vedere adresa Prefecturii Municipiului Bucuresti nr. 11526/08.07.2003;

Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, art. 65 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul art. 38(2) lit. “d” si art. 95(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Sintagma “plata tuturor tipurilor de ajutoare” se interpreteaza in sensul normelor prevazute de Legea nr. 416/2001, respectiv: ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor, ajutorul care se acorda sotilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu, alocatia pentru copii nou nascuti, ajutorul de urgenta si ajutorul pentru inmormantare.

            Art. 2 - Acordarea drepturilor prevazute la art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr. 304/2002 se va face potrivit legii nr. 416/2001 si Normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

            Art. 3 – Ajutoarele de urgenta se vor acorda familiilor si persoanelor singure cu venituri mici sau cu probleme deosebite din punct de vedere medical pe baza documentatiei intocmite de serviciile de asistenta sociala din cadrul aparatului Consiliului local sector 5.

            Art. 4 – Hotararea C.G.M.B. nr. 160/2003 privind precizarea unor termeni ai Hotararii C.G.M.B. nr. 304/2002 se revoca.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 226