Hotărârea nr. 220/2003

HOTARAREnr. 220 din 2003-09-04 HOTARIRE 220 din 04/09/2003 ART.3 AL HOTARARII C.G.M.B. NR.200/2003 SE MODIFICA SI VA AVEA URMATORUL CUPRINS: "SCHIMBAREA DESTINATIEI ATRAGE DUPA SINE REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE PREVAZUT LA ART.2."
HOT. 220 04/09/2003
HOTARIRE 220 din 04/09/2003

HOTARIRE    220 din 04/09/2003

ART.3 AL HOTARARII C.G.M.B. NR.200/2003 SE MODIFICA SI VA AVEA URMATORUL CUPRINS: "SCHIMBAREA DESTINATIEI ATRAGE DUPA SINE REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE PREVAZUT LA ART.2."

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea art. 3 al Hotararii CGMB nr. 200/2003 privind

acceptarea de catre C.G.M.B. a unei donatii si transmiterea acesteia in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

 

            Avand in vedere solicitarea Prefecturii Municipiului Bucuresti prin adresa nr. 12373/S.G./08.07.2003;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In temeiul art. 38(1) si (2) lit.”f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Art. 3 al Hotararii C.G.M.B. nr. 200/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Schimbarea destinatiei atrage dupa sine revocarea dreptului de administrare prevazut la art. 2”.

            Art. 2 – Celelalte prevederi ale hotararii C.G.M.B. nr. 200/2003 raman neschimbate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 220